เทศบาลเมืองชลบุรี จัดโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติฯ

0
125

เมื่อ  25 กรกฎาคม 61 นางสาวจุฑารัตน์ ปริญวชิรพัฒน์ ปลัดเทศบาลเมืองชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์และฟื้นป่าชายเลน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ณ พื้นที่สาธารณะเลียบถนนฝั่งชายทะเล ด้านหลังสนามฟุตบอลเทศบาลเมืองชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองชลบุรี ได้จัดทำโครงการอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 61 และเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนเมือง ทำให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ ช่วยเพิ่มปริมาณและชนิดของพันธุ์สัตว์น้ำเพิ่มมากขึ้น และเกิดความอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างยั่งยืน เป็นแหล่งอาหารของชุมชนท้องถิ่นสืบไป

นายพงศ์ชิต สหกิจชัชวาล รองปลัดเทศบาลเมือชลบุรี กล่าวว่า เทศบาลเมืองชลบุรี มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบชายฝั่งทะเล เป็นเลนโคลน มีป่าชายเลนตอลดแนว ปัจจุบันพื้นที่ป่าชายเลน ได้รับผลกระทบจากการขยายตัวของเมือง การบุกรุกที่อยู่อาศัย ตลอดจนสภาพสิ่งแวดล้อมทางน้ำที่ไม่เหมาะสม พื้นที่บางส่วนมีที่เป็นป่าชายเลนไม่สามารถขยายพันธ์ได้ตามธรรมชาติ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของประชาชนช่วยกันปลูกป่า และขยายพื้นที่ป่าให้เจริญงอกงาม ซึ่งในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 61 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร กองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา  เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศ เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มแหล่งเพาะพันธุ์ ขยายพันธุ์ สัตว์น้ำทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์แบบยั่งยืน และเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ ฟื้นที่การอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลนให้กับเยาวชนต่อไป

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนพันธุ์ไม้ป่าชายเลน จากสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 5 จังหวัดชลบุรี จำนวน 1,000 ต้น ประกอบด้วย ต้นปลงทะเล 150 ต้น ต้นถั่วขาว 150 ต้น และต้นโกงกาง 700 ต้น ซึ่งดำเนินการปลูกป่าชายเลนในพื้นที่น้ำ จำนวน 700 ต้น และพื้นที่บก จำนวน 300 ต้น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย กลุ่มจิตอาสา เราทำดี ด้วยหัวใจ อาสาสมัคร คณะกรรมการชุมชนและกลุ่มพลังชุมชน 20 ชุมชน ครู นักเรียนในสังกัดเทศบาล นักเรียนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ (CAT) และกำลังพลพ้อมด้วยนักศึกษาวิชาทหาร จากมณฑลทหารบกที่ 14 จังหวัดชลบุรี จำนวน 300 คน เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในครั้งนี้.