เทศบาลตำบลหนองปลาไหล จัดกิจกรรมศูนย์ผู้สูงอายุในชุมชน ในการดูแลตัวเองให้ครอบคลุมครบ 5 มิติ

0
233

เมื่อ 8 มีนาคม 62  ที่ เทศบาลตำบลหนองปลาไหล   นายแล  บุญสังข์  รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองปลาไหล  เป็นประธานในการเปิดการอบรมผู้สูงอายุ  ตามโครงการศูนย์ผู้สูงอายุในชุมชน  โดยมีผู้สูงอายุในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

 จากสถานการณ์ด้านผู้สูงอายุของประเทศไทย  ทำให้ต้องมีการเตรียมความพร้อมให้สังคมและชุมชน  สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว   ศูนย์การจัดการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว  จึงกำหนดจัดโครงการศูนย์ผู้สูงอายุในชุมชนขึ้น  วัตถุประสงค์เพื่อขยายผลการจัดระบบสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุสู่ชุมชน  โดยสนับสนุนให้องค์กรประชากรวันสูงอายุ  ตลอดจนการเตรียมความและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุและคนทุกช่วงวัยให้มีความรู้ และความพร้อมในการดูแลตนเอง  ครอบคลุมทั้ง 5  มิติ  ได้แก่ ด้านสุขภาพ  สังคม เศรษฐกิจ  สภาพแวดล้อม  เทคโนโลยีและนวตกรรม

ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายประกอบไปด้วย  ผู้สูงอายุในชุมชน  ประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป  ในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหลจำนวน 80 คน   โดยในวันนี้ทางเทศบาลได้เชิญวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านโรงโป๊ะ  และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหัวแรด มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนอีกด้วย.