เตรียมเวนคืนซอยชัยพฤกษ์ 1 และซอยวัดบุณย์กัญจนาราม ขยายผิวจราจร นำระบบสายไฟและสื่อสารลงดิน

0
104

By PCPR

เมื่อ 12 พฤษภาคม 64  นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่สำรวจถนนซอยชัยพฤกษ์ 1 และซอยวัดบุณย์กัญจนาราม เพื่อเตรียมเดินหน้าดำเนินการโครงการเวนคืนและก่อสร้างถนนสาย ฉ 85 เพื่อขยายผิวการจราจร เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และเป็นการรองรับการเดินทางเข้า – ออกศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ซอยชัยพฤกษ์ 2 โดยมีนายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายชินกร กระดังงาหัวหน้าฝ่ายจัดทำและควบคุมผังเมือง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการส่วนผังเมือง และคณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยาตามที่ ส่วนผังเมือง สำนักการช่าง เมืองพัทยาได้ขอเพิ่มเติมแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อดำเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจและออกแบบเพื่อดำเนินการโครงการเวนคืนและก่อสร้างถนนสาย ฉ 85 ตามแผนผังระบบคมนาคมและขนส่ง แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินและแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ​พ.ศ. 2564 ช่วงที่ 1 เฉพาะในเขตเมืองพัทยา (2,500 เมตร) ช่วงที่ 1 นอกเขตเมืองพัทยา (1,000 เมตร) 


โดยลงพื้นที่สำรวจ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณถนนซอยชัยพฤกษ์ 1 ซอยวัดบุณย์กัญจนาราม เพื่อสำรวจการเวนคืนที่ดิน เพื่อขยายผิวจราจร และระบบสายไฟและสื่อสารลงดิน โดยในเบื้องต้นได้มอบหมายให้ สำนักการช่าง ดำเนินการปรับปรุงผิวการจราจร พร้อมแก้ไขปัญหาน้ำท่วม บริเวณซอยวัดบุณย์กัญจนาราม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน  เบื้องต้นกำหนดไว้ว่าจะขยายออกข้างและ 12 เมตร รวมขนาดความกว้าง 24 เมตรหรือขนาด 6 เลน โดยแผนงานดังกล่าวนอกจากจะออกแบบการขยายผิวจราจรแล้วยังจะต้องดูเรื่องของอาคารและที่ดินที่อยู่ในแนวซึ่งจะต้องมีการขอออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนด้วย ทั้งนี้จะได้มีการเร่งจัดทำโครงการเพื่อเสนอของบประมาณจากสภาเมืองพัทยา ในการดำเนินการเร่งด่วนต่อไป.