เตรียมรับฟังความคิดเห็น การพัฒนาพื้นที่โดยรอบแหลมบาลีฮาย เป็นแลนด์มาร์คท่องเที่ยวแหล่งใหม่

0
132

เมืองท่องเที่ยวแห่งนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เลียบชายฝั่งทะเล ขนานกับวอล์คกิ้ง สตรีท สู่แหลมบาลีฮาย เพื่อเพิ่มแลนด์มาร์คแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่โดยผสมประสานวิถีความมีเสน่ห์เฉพาะตัวของ Walking Street เดิมให้ลงตัวมากที่สุด เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเพิ่มอีก 5 ถึง 7 ล้านคนในปี 2568 เมื่อโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออก (Eastern Airport City) เสร็จสมบูรณ์  โดยผู้บริหารเมืองพัทยาได้รับฟังการนำเสนอการทำแบบสอบถามเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 ที่จะดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเร็วๆนี้

ตามที่เมืองพัทยา ได้ดำเนินการโครงการศึกษาพัฒนาพื้นที่แหลมบาลีฮาย เมืองพัทยา เพื่อพัฒนาพื้นที่โดยรอบบริเวณแหลมบาลีฮาย มีความยั่งยืน สมดุลทั้งในมิติและเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีความทันสมัย โดยมีแนวคิดเปิดโอกาสให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของโครงการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก ภายใต้นิยาม “เมืองท่องเที่ยวแห่งนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” โดยการพัฒนาพื้นที่บริเวณแหลมบาลีฮาย ทั้งบนบกและในทะเล โดยมีเป้าหมายให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวรูปแบบใหม่พร้อมพัฒนาพื้นที่ท่าเทียบเรือใหม่ หรือปรับปรุงพื้นที่ท่าเทียบเรือเดิมให้เป็นท่าเทียบเรือสำราญ พัฒนาพื้นที่โดยรอบวอล์คกิ้งสตรีทให้มีความทันสมัยเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวจากชายหาดแหลมบาลีฮาย


โดย มี 2 ทางเลือก เพื่อให้ประชาชนได้ตัดสินใจ คือ ทางเลือกที่ 1 NEW CBD (Central Business District) โดยเน้นพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ของเมืองพัทยา โดยมีแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่แหลมบาลีฮายเป็นศูนย์กลาง การเดินทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีสถานีรถไฟฟ้า ท่าเรือแหลมบาลีฮาย และท่าเทียบเรือสำราญ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางรวบรวมนักท่องเที่ยว เพื่อกระจายการเดินทางไปยังพื้นที่ท่องเที่ยวอื่นๆ และเพื่อรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ด้วยการพัฒนาให้เป็นพื้นที่ “New CBD หรือด้านพาณิชยกรรมและแหล่งท่องเที่ยวที่ทันสมัยแห่งใหม่” โดยมีห้างสรรพสินค้าเชื่อมโยงกับสถานีรถไฟฟ้า สามารถเชื่อมโยงไปยังพื้นที่วอล์คกิ้ง สตรีท ซึ่งจะพัฒนาให้ทันสมัยและขยายพื้นที่ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น โดยการพัฒนาด้านพาณิชยกรรม พร้อมพื้นที่นันทนาการแห่งใหม่ เลียบชายฝั่งทะเลขนานกับ วอล์คกิ้ง สตรีท เดิม

ทางเลือกที่ 2 พื้นที่นันทนาการขนาดใหญ่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเน้นการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เชื่อมต่อกับชายหาดพัทยา โดยมีแนวคิดการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่เลียบชายฝั่งทะเล เพื่อสภาพแวดล้อมให้สวยงามและ “เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ สำหรับพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน เพื่อส่งเสริมการใช้พื้นที่ริมน้ำเป็นศูนย์กลางกิจกรรมสาธารณะของเมืองพัทยา การออกกำลังกาย และการจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพและนันทนาการ” รวมทั้งเป็นจุดชมทัศนียภาพของอ่าวพัทยาที่สวยงามที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยมีการเชื่อมโยงการเดินทางทั้งระบบราง (สถานีรถไฟฟ้า Tram) ทางน้ำ (ท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย รวมทั้งท่าเทียบเรือสำราญ) และทางถนนเป็นทางเลือกในการเดินทางเข้าสู่พื้นที่และสามารถเชื่อมโยงไปยังพื้นที่ วอล์คกิ้ง สตรีท ซึ่งจะพัฒนาให้เป็นพื้นที่นันทนาการขนาดใหญ่แห่งใหม่ เลียบชายฝั่งทะเลขนานกับ วอล์คกิ้ง สตรีท เดิม เพื่อเพิ่มพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นแนวกันชนเพื่อรักษาสมดุลระหว่างพื้นที่เมืองและแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีความสวยงาม

ทั้งนี้โครงการดังกล่าว อยู่ระหว่างดำเนินการนำเสนอรูปแบบ และจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่ ครั้งที่ 2 เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางเลือกในการก่อสร้างโครงการฯ เพื่อนำมาพิจารณาและตามขั้นตอนต่อไป ซึ่งถือว่าเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพสามารถรองรับนักท่องเที่ยวรายได้ดี ทำให้มีเศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น จากการขยายตัวของธุรกิจและกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชน และพื้นที่ใกล้เคียง และสามารถเพิ่มพื้นที่กิจกรรมนันทนาการ และพักผ่อนหย่อนใจให้กับคนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองพัทยาอีกด้วย.