เตรียมยกเครื่องโรงพยาบาลเมืองพัทยา หวังยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว

0
202

เมื่อ 26 มีนาคม 64  นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า จากนโยบายที่จะมีการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว จึงมีแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงให้โรงพยาบาลเมืองพัทยา ให้มีมาตรฐานด้านสาธารณสุขที่สูงขึ้น และยังเป็นการเดินหน้าปฏิรูประบบสาธารณสุขของเมืองพัทยา ซึ่งปัจจุบันนอกจากโรงพยาบาลเมืองพัทยาแล้ว ยังมีศูนย์การแพทย์ที่เกาะล้าน การเพิ่มศูนย์การแพทย์และไตเทียม ที่ตำบลนาเกลือ รวมไปถึงศูนย์การแพทย์ที่ซอยวัดบุณย์กัญจนาราม ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ สำหรับการประชุมหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนั้น เพื่อเป็นการติดตามความคืบหน้าในการพัฒนามาตรฐานของโรงพยาบาลในทุกๆด้าน และให้เป็นไปตามสัญญาว่างจ้างที่เมืองพัทยาได้ตั้งเป้าไว้กับทางโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ที่เป็นคู่สัญญาใหม่กับเมืองพัทยา 

สาระสำคัญนั้นจะมีการพัฒนาอาคารสถานที่ เวชภัณฑ์ และยารักษาโรค รวมไปถึงการพัฒนาการให้ บริการของเจ้าหน้าที่ในแต่ละแผนกให้มีการพัฒนายกระดับไปสู่มาตรฐานที่เป็นสากล เพื่อก้าวไปสู่ศูนย์การในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการยกระดับสาธารณสุขเมืองพัทยา พร้อมทั้งจะมีการจัดพื้นที่การรักษาพยาบาลโดยจะมีการปรับศูนย์ HIV และศูนย์วัณโรค แยกออกพื้นที่ในการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาล เพื่อให้เกิดสัดส่วนและสร้างความสะดวกให้กับผู้รักษาและแพทย์ที่จะดูแล ขณะที่การพัฒนาในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ นั้นจะเน้นไปในด้านของการพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องของระบบบำบัดน้ำเสียที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและกำลังความสามารถในการบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลเพื่อรองรับให้โรงพยาบาลเมืองพัทยาเป็นศูนย์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและศูนย์การแพทย์เมืองพัทยาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งต้องมีการทำงานแบบบูรณาการร่วมระหว่างสำนักการสาธารสุขเมืองพัทยา โรงพยาบาลเมืองพัทยา และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ด้วย


นายกเมืองพัทยา เปิดเผยต่อไปอีกว่า สำหรับปัญหาที่ผ่านมาในเรื่องของการขาดแคลนบุคลกรทางการ แพทย์เฉพาะทางนั้น ที่ผ่านมาเป็นการดำเนินการบริหารงานตาม TOR ที่กำหนดตามสัญญา และในขณะนี้จะมีการพัฒนาระบบสาธารณสุขเมืองพัทยาและคุณภาพชีวิตซึ่งจะมีจัดหาบุคลกรแพทย์เฉพาะทาง ในด้านใด บ้างจำนวนกี่อัตรา เพื่อให้การบริการยกระดับโรงพยาบาลและคุณภาพชีวิตของประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้.