เตรียมจัดงานเทศกาลแขวนโคมชมจันทร์ ณ ตลาดจีนชากแง้ว

0
393
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานแถลงข่าว เตรียมจัดงานเทศกาลแขวนโคมชมจันทร์ ณ ตลาดจีนชากแง้ว
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานแถลงข่าว เตรียมจัดงานเทศกาลแขวนโคมชมจันทร์ ณ ตลาดจีนชากแง้ว

นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานแถลงข่าว เตรียมจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว เทศกาลแขวนโคมชมจันทร์ ณ ตลาดจีนชากแง้ว จ.ชลบุรี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา และปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด พร้อมกับพัฒนาศักยภาพการ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบ้านชากแง้ว โดยกำหนดจัดระหว่างวันที่ 22–24 กันยายน 61 ที่ชุมชนจีนบ้านชากแง้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

สำหรับเทศกาลแขวนโคมชมจันทร์ ณ ตลาดจีนชากแง้ว จัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตลาดจีนชากแง้ว ให้เป็นที่รู้จัก สร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน ผู้ประกอบการด้านการ ท่องเที่ยว และบริการที่อยู่ในชุมชนและบริเวณโดยรอบ ตลอดจนอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ให้คงอยู่กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้โครงการดังกล่าว นับเป็นกิจกรรมการสานพลังความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมทุกภาคส่วน ที่ร่วมแรงร่วมใจกันสนับสนุน และเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เจริญเติบโต ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จทางด้านรายได้ และความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชนได้ต่อไป.