เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โครงการศึกษารถไฟฟ้า Tram Way 16 ธ.ค.นี้

0
125

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 59 เห็นชอบหลักการโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ให้เป็นเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียนเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต เมืองพัทยาจึงดำเนินการจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาความเหมาะสมออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยาในรูปแบบรถไฟฟ้า

ในการนี้ เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินโครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ในรูปแบบรถไฟฟ้า (Tram Way) จึงได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 62 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์คาริเบียน ชั้น 8 โรงแรมไบรท์ตัน แกรนด์ พัทยา ซึ่งภายในงานจะมีการบรรยายสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับความเป็นมาวัตถุประสงค์และขอบเขตการดำเนินงานของโครงการฯ จากนายกฤษฎา พลทรัพย์ สถาปนิก และการชี้แจงขอบเขตการดำเนินงานด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากนายประพัตร์ กรังพานิชย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม และขอบเขตดำเนินงานการส่วนร่วมของประชาชน จากนางสาวมนชนก วิทรมะ ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ปิดท้ายด้วยการตอบข้อซักถาม เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวที่ได้รับในครั้งนี้นำเสนอในขั้นตอนต่อไป .