เชิญชวนประชาชนแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการบริหารประเทศ 4 ข้อผ่าน ศูนย์ดำรงธรรม

0
331
ศูนย์ดำรงธรรม อำเภอบางละมุง ขอเชิญประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อคำถาม 4 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี
ศูนย์ดำรงธรรม อำเภอบางละมุง ขอเชิญประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อคำถาม 4 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี

เมื่อ 14 มิถุนายน 60 เนื่องด้วยจังหวัดชลบุรีแจ้งว่า นายกรัฐมนตรีได้กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 โดยมีคำถาม 4 ข้อ เพื่อให้ประชาชนตอบและแสดงความคิดเห็นผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด/อำเภอ ซึ่งประกอบด้วย 1. ท่านคิดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะได้รัฐบาลที่ธรรมาภิบาลหรือไม่ 2. หากไม่ได้จะทำอย่างไร 3. การเลือกตั้งเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของประชาธิปไตย แต่การเลือกอย่างเดียวไม่คำนึงถึงเรื่องอนาคตของประเทศ และเรื่องอื่นๆ เช่น ประเทศชาติจะมียุทธศาสตร์และการปฏิรูปหรือไม่นั้น ถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง 4. ท่านคิดว่ากลุ่มนักการเมือง ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในทุกกรณี ควรจะมีโอกาสเข้ามาสู่การเลือกตั้งอีกหรือไม่ หากเข้ามาได้อีก แล้วจะให้ใครแก้ไขและแก้ไขด้วยวิธีอะไร.

ดังนั้นศูนย์ดำรงธรรม อำเภอบางละมุงขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี ทั้ง 4 ข้อดังกล่าว เพื่อให้รัฐบาลและส่วนราชการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการต่อไป ท่านสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรม อำเภอบางละมุง ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมแสดงความคิดเห็น สามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์ม แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นคำถาม 4 ข้อ ของนายกรัฐมนตรีได้ที่ศูนย์ดำรงธรรม อ.บางละมุง พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน และกรอกข้อมูลหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก และรายการอื่นๆ ตามแบบฟอร์มพร้อมลงลายมือชื่อผู้แสดงความคิดเห็นประทับด้วย หรือสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการร่วมแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี ท่านสามารถสอบถามเพิ่มได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอบางละมุง กลุ่มงานบริหารงานปกครอง งานอำนวยความเป็นธรรม อำเภอบางละมุง หมายเลขโทรศัพท์ 0-3822-1124 ในวันและเวลาราชการ.