เกิดข้อสงสัย! อาคารศูนย์บริการประชาชนแหลมบาลีฮายสร้างเสร็จแล้ว แต่ยังไม่ได้ใช้งาน หวั่นงบประมาณกว่า 25 ล้านสูญเปล่า

0
230

เมื่อ 4 มกราคม 62  หลังจากที่การก่อสร้าง ตามโครงการปรับภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อม บริเวณท่าเทียบเรือพัทยาใต้ เพื่อใช้รองรับการจัดกิจกรรมสวนสนามทางเรือนานาชาติ จำนวน 800 ล้านบาท ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ปีที่ผ่านมา พบว่าสิ่งก่อสร้างต่างๆ ตามโครงการได้ก่อสร้างจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ไเรียบร้อยแล้ว แต่ปัจจุบันอาคารศูนย์บริการประชาชน ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการดังกล่าว กลับไม่ได้ถูกใช้งาน แม้ว่าจะเป็นของสาธารณะประโยชน์ ที่สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ทั้งรัฐ และประชาชน

โดยอาคารดังกล่าว อยู่ในโครงการพัฒนาพื้นที่ บริเวณท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย พัทยาใต้ ซึ่งเมืองพัทยาได้จัดทำแผนพัฒนาออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่มีการพิจาณางบประมาณของเมืองพัทยา ได้แก่ การปรับปรุงสะพานท่าเทียบเรือเดิม ในพื้นที่ 5,560 ตารางเมตร ในงบประมาณ 30 ล้านบาท, ปรับปรุงอาคารท่าเทียบเรือ หรืออาคารศูนย์บริการประชาชน พื้นที่ 550 ตารางเมตร งบประมาณ 25 ล้านบาท, การจัดทำระบบกล้องวงจรปิดหรือ CCTV จำนวน 96 จุด งบประมาณ 40 ล้านบาท, ท่าเทียบเรือเร็ว จำนวน 2 ท่า งบประมาณ 15 ล้านบาท และการปรับภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่ 10 ไร่ งบประมาณ 97 ล้านบาท เป็นต้น  ส่วนในโครงการการพัฒนาแผนที่ 2 ได้แก่ งบประมาณที่จะขอจัดสรรจากภาครัฐ รวมงบประมาณทั้ง 2 ส่วนนั้น กว่า 800 ล้านบาท

นายณัฐพงษ์ แสนทวีสุข รักษาการแทน ผอ.ส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง สำนักการช่างเมืองพัทยา เผยว่า ปัจจุบันแม้ว่าอาคารหลังดังกล่าวจะก่อสร้าง และตกแต่งภายในจนแล้วเสร็จตามขั้นตอนแล้ว แต่ยังไม่ได้เปิดให้ใช้งานอย่างเป็นทางการนั้น ขณะนี้ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของทางผู้บริหาร ว่าเห็นสมควรไปในทิศทางใด แต่ขอย้ำว่าเมืองพัทยาไม่ได้เพิกเฉย หรือปล่อยทิ้งสมบัติของแผ่นดินให้เสียประโยชน์ไปแต่อย่างใด โดยหลังจากการก่อสร้างจนเสร็จสมบูรณ์แล้ว ทางสำนักการช่างเมืองพัทยา ก็ได้ส่งมอบพื้นที่ และอาคารให้สำนักปลัดเมืองพัทยา เป็นผู้ดูแลความเรียบร้อย หากเกิดอุปกรณ์ หรือร่องรอยความเสียหายส่วนใด ทางสำนักการช่างเมืองพัทยา ก็จะเข้าไปดูแลทันที เพื่อเป็นการรักษาให้สิ่งก่อสร้างอันเป็นสิ่งสาธารณะของทางราชการ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

สำหรับอาคารศูนย์บริการประชาชน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ อาคารฝั่งซ้าย และฝั่งขวา บริเวณตรงกลางถูกออกแบบให้เป็นโถงทางเดิน เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินผ่านไปมาได้ ในส่วนฝั่งซ้าย ออกแบบให้เป็นออฟฟิศ และห้องประชุมขนาดใหญ่ ส่วนฝั่งขวาออกแบบให้เป็นห้องจำหน่ายตั๋ว, ห้องสำนักงานอาคาร และด้านหลังเป็นห้องเก็บของ 2 ห้อง และห้องสุขาชาย-หญิง ซึ่งปัจจุบันไม่ได้เปิดให้ใช้งาน.