อำเภอเมืองชลบุรี จัดการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกรกฎาคม

0
332

เมื่อ 4 กรกฎาคม 60 นายศิรัษฏ์ ประสพเนตร นายอำเภอเมืองชลบุรี เป็นประธานประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตกำนัน แพทย์ประจำตำบล และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่7 ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นำข่าวสารทางรายการไปประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในหมู่บ้านรับทราบ

โดยก่อนเข้าวาระการประชุม นายอำเภอเมืองชลบุรี ได้ประดับเครื่องหมายตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ได้แก่ นายวรพงษ์ มณีโชติ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่1 ตำบลอ่างศิลา ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 จากนั้นชี้แจ้งในที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับการบูรณาการร่วมกับหน่วยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี ได้ชี้แจ้งพันธกิจและหน้าที่ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี โดยมีพันเอกพิเศษทัศไนย ประทุมทอง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี (ฝ่ายทหาร) ได้บรรยายต่อไป

พันเอกพิเศษทัศไนย ประทุมทอง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี (ฝ่ายทหาร) กล่าวว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ปีพุทธศักราช 2551 มีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ตลอดห้วงระยะเวลาในการดำเนินงานในห้วงปี 2554 ที่ผ่านมาได้ดำเนินการตามนโยบายและเจตนารมณ์ของผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการ อำนวยการ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือความมั่นคงของรัฐ พร้อมทั้งดำเนินการเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ที่จะเทิดทูน พิทักษ์และรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

สำหรับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี (กอ.รมน.) ตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดชลบุรี มีผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี มีพันเอกพิเศษทัศไนย ประทุมทอง เป็นรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี (ฝ่ายทหาร) มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ และบูรณาการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัด ติดตาม ตรวจสอบ รายงาน ประเมินแนวโน้มภัยคุกคาม รายงานให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี สนับสนุน เร่งรัดส่วนราชการในพื้นที่ให้ดำเนินการแก่ไขปัญหา อำนวยการ ประสานงาน บูรณาการแผนงาน กิจการด้านมวลชนของทุกภาคส่วนราชการ ในการปลุกจิตสำนึกความรัก ความสามัคคี ด้วยการผนึกกำลังมวลชน เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย หากมีเบาะแส หรือพบการกระทำผิดกฎหมาย โปรดแจ้งสายด่วนความมั่นคง 1374 กอ.รมน.จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์หมายเลข 038 – 282984