อำเภอบางละมุง ดึงภาครัฐ เอกชน ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงาน ลดสถิติการจมน้ำ ในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี

0
52

เมื่อ 19 กรกฎาคม 61 ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง  หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกันอุบัติเหตุจากการจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ตามโครงการป้องกันโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ เพื่อสร้างเสริมความรู้ในการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ และระบบบริการฉุกเฉิน

ทั้งนี้เนื่องจากสภาพปัญหาการเสียชีวิตจากการตกน้ำ และการจมน้ำของเด็ก มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2542 – 2548 และเริ่มลดลงตั้งแต่ปลายปี 2549 หลังจากกรมควบคุมโรค และภาคีเครือข่ายเริ่มดำเนินการป้องกัน แต่พบว่าจำนวนการมน้ำของเด็กยังลดลงอย่างช้าๆ โดยเฉพาะช่วงเด็กอายุ 5-14 ปี พบว่าลดน้อยลงมาก ทั้งนี้หากยังเป็นเช่นนี้ต่อไป ในอีก 10 ปี ข้างหน้า ประเทศไทยจะยังคงสูญเสียเด็กไปอีกเกือบ 13,000 คน จากสาเหตุที่สามารถป้องกันได้ แหล่งน้ำที่มีเด็กเสียชีวิตจากการตกน้ำ จมน้ำสูงสุด คือ แหล่งน้ำธรรมชาติ ร้อยละ 49.9 รองลงมาคือสระว่ายน้ำ ร้อยละ 5.4 และอ่างอาบน้ำ ร้อยละ 2.5

โดยจากสถิติการเสียชีวิตจากการจมน้ำ ในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ในพื้นที่อำเภอบางละมุง พบว่า ปี 2559 มีผู้เสียชีวิต 6 ราย ปี 2560 มีผู้เสียชีวิต 7 ราย และ ปี 2561 พบว่ามีผู้เสียชีวิต 15 ราย ซึ่งพบว่ามีแนวโน้มเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นทุกปี ซึ่งในการป้องกันเด็กจมน้ำ ประชาชนและชุมชน ต้องมีส่วนร่วมด้วยช่วยกัน โดยจำเป็นต้องร่วมมือกัน ในการดำเนินดำเนินการตามมาตรการต่างๆ เพื่อให้คลอบคลุมปัจจัยเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการจมน้ำ คือ ปัจจุบันเสี่ยงด้านบุคคล และทางด้านสิ่งแวดล้อม เพราะการใช้มาตรการใดมาตรการหนึ่ง จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำได้  เนื่องจากเด็กแต่ละช่วงกลุ่ม จะมีมาตรการในการป้องกันต่างกัน โดยเฉพาะชุมชนและท้องถิ่น ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการป้องกันเด็กจมน้ำ เนื่องจากแหล่งน้ำที่เกิดการจมน้ำมากกว่าครึ่ง เป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติและชุมชน ดังนั้นถ้าทุกคนในชุมชนและท้องถิ่น ร่วมมือกัน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ ก็จะสามารถลดปัญหาเด็กจมน้ำลงได้  จึงได้มีการจัดการประชุมเครือข่ายเชิงบูรณาการจากหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อการขับเคลื่อนให้เกิดการดำเนินงาน ด้านการป้องกันการจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ในพื้นที่ขึ้น โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง.