อาคารมัสยิดนุล้นยากีนหลังใหม่ ใกล้เดินหน้าก่อสร้างต่อ หลังติดปัญหาแก้แบบให้สอดคล้องหลักศาสนาอิสลาม

0
129

เมื่อ 5 กรกฎาคม 61 ตามที่เทศบาลเมืองหนองปรือ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการก่อสร้าง อาคารมัสยิดนูรุ้ลยากีน ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมสนับสนุน แผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง ซึ่งทางเทศบาลเมืองหนองปรือ ได้ทำการว่าจ้าง บริษัท ธีรการพัฒนา จำกัด ดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารมัสยิดนูรุ้นยากีนหลังใหม่  ตามสัญญาจ้างเลขที่ 71/2556  ลงวันที่ 20 มิถุนายน  56 และสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 13 กันยายน 57 งบประมาณในการดำเนินการ 58,900,0000 บาท ซึ่งได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างในส่วนของโครงสร้างไปแล้วบางส่วน แต่หลังจากดำเนินการไปได้สักระยะ ก็พบว่าติดปัญหาบางส่วนทำให้โครงการดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างต่อไปได้ ซึ่งในเรื่องนี้  ชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนเนินพลับหวาน ต่างรอว่า ทางเทศบาลเมองหนองปรือ จะสามารถดำเนินการก่อสร้างมัสยิดได้อีกเมื่อไหร่ แล้วอีกนานแค่ไหนถึงจะแล้วเสร็จ

นายธงชัย กำลังไทย ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลเมืองหนองปรือ เปิดเผยว่า สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นจนทางเทศบาล ไม่สามารถที่จะให้ผู้รับเหมาสามารถดำเนินการก่อสร้างอาคารมัสยิดต่อได้นั้น เนื่องมาจากว่าติดปัญหาสำคัญเรื่องของแบบซึ่งที่ผ่านมาก่อนหน้านี้พบว่า ระยะเวลาในการเขียนแบบก่อสร้างอาคารมัสยิดเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนนั้น พบว่ามีเวลาทีน้อย  ทำให้ในเรื่องของรายละเอียดบางอย่างอาจจะตกหล่น  หรือไม่สอดคล้องกับหลักทางศาสนาอิสลาม ดังนั้นจึงได้มีการทักท้วงมาจากคณะกรรมการมัสยิดนูรุ้นยากีล ในวันที่ 21 กรกฎาคม 57 ให้ทางเทศบาเมองหนองปรือ ทำการแก้ไขรูปแบบในการก่อสร้างอาคาร 13 รายการ โดยให้เหตุผลว่า เพื่อให้อาคารมีความเหมาะสม ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามมากยิ่งขึ้น และตรงตามความต้องการในการใช้ประโยชน์จากอาคารของประชาชนในพื้นที่

ทั้งนี้หลังจากทางเทศบาลได้รับหนังสือจากคณะกรรมการมัสยิด ทางเทศบาลจึงได้ทำหนังสือแจ้งบริษัท ทรีดอทดีไซท์ จำกัด ผู้ออกแบบ ให้ดำเนินการประสานงานและจัดทำการแก้ไขรูปแบบการก่อสร้าง ให้มีความเหมาะสมตามความต้องการของคณะกรรมการ และประชาชนในพื้นที่ และเนื่องจากการแก้ไขแบบแปลนมีความยุ่งยากซับซ้อน  และมีความสะเอียดอ่อน อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการก่อสร้าง ยังต้องเกี่ยวพันกับโครงสร้างหลักของอาคาร จึงต้องใช้สถาปนิก วิศวกร ผู้มีความชำนาญในการดำเนินการ โดยทางบริษัท ทรีดอทดีไซน์ จำกัด จึงได้จัดจ้างศูนย์บริการวิชาการ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการตรวจสอบและประเมินความแข็งแรงของโครงสร้างอาคาร ตามรูปแบบที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง และให้ข้อแนะนำแนวทางทางแก้ไขรูปแบบการก่อสร้างที่เหมาะสม

ซึ่งขณะนี้พบว่าการดำเนินการแก้ไขแบบ ทางเทศบาลได้นำแบบที่ได้ทำการแก้ไข ส่งไปยังจังหวัดชลบุรี เพื่อดำเนินการตรวจสอบ ขณะนี้พบว่าทางจังหวัดชลบุรี ได้ส่งเรื่องดังกล่าวไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อพิจารณา หากพิจารณาแล้วเสร็จ จะได้ส่งเรื่องกลับมาที่เทศบาลเมืองหนองปรือเพื่อดำเนินการจัดสร้างมัสยิดนูรุ้นยากีนได้ต่อไป และคาดว่าน่าจะใช้เวลาในการก่อสร้างไม่เกิน 7-8 เดือน ก็คาดว่าจะแล้วเสร็จ โดยหลังจากการดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ มัสยิดนูลุ้นยากีนแห่งนี้จะกลายเป็นศูนย์กลางของพี่น้องชาวมุสลิม เพื่อประกอบสาสนกิจตามหลักศาสนาต่อไป นอกจากนี้ยังเตรียมเปิดศูนย์อาหารฮาลาล ที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่เมืองพัทยา บริเวณดังกล่าวด้วย .