อบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพเกษตรกร ประจำปี 2561 หวังส่งเสริม และเพิ่มพูนความรู้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่

0
291

เมื่อ  27 กุมภาพันธุ์ 61 ที่ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลหนองปลาไหล สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง ได้จัดให้มีโครงการอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพเกษตรกร ประจำปี 2561 โดยมีชาวบ้าน และเกษตรกรในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียงต่างให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

ด้วยปัจจุบันมันสำปะหลัง ถือได้ว่าเป็นพืชสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย และได้รับความนิยมจากเกษตรกรปลูก เพื่อจำหน่ายเป็นจำนวนมาก แต่เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง กลับต้องพบกับปัญหาต่างๆ มากมาย อาทิ ราคาสินค้าตกต่ำ การเพาะปลูกที่ได้ผลผลิตน้อย ตลอดจนปัญหาในเรื่องของดินเพาะปลูก เหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อผู้ปลูกโดยตรง ทำให้เกษตรกรต้องแบกรับภาระหนี้สิน เนื่องจากขาดความรู้ เทคนิค รวมทั้งความเข้าใจเรื่องของ การหาท่อนพันธุ์ การตัดท่อนพันธุ์ การใส่ปุ๋ยไม่ตรงตามช่วงอายุพืช หรือแม้กระทั่งการใช้ปุ๋ยเคมี จนส่งผลกระทบต่อดินทำให้ขาดความอุดมสมบูรณ์ เป็นต้น

ด้วยเหตุดังกล่าว สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง จึงได้จับมือร่วมกับ ทต.หนองปลาไหล จัดโครงการอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพเกษตรกรขึ้น เพื่อหวังที่จะส่งเสริม และเพิ่มพูนความรู้ให้แก่เกษตรกร ในการนำความรู้ที่ได้กลับไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่ของตนเอง ตลอดจนส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังหันกลับมาใช้ปุ๋ยอินทรีควบคู่ไปกับการปลูก ซึ่งปัจจุบันถือได้ว่าประสบผลสำเร็จเกษตรกรหลายรายปลูกมันสำปะหลังได้ผลผลิตเป็นอย่างดี นอกจากนี้แล้ว ยังส่งผลดีต่อดินที่ใช้เพาะปลูกจะได้มีสภาพความอุดมสมบูรณ์ครบถ้วน และยังไม่ส่งผลร้ายต่อผู้ปลูกเองอีกด้วย

สำหรับมันสำปะหลังเป็นพืชสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เป็นพืชที่ปลูกง่าย ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศที่แปรปรวน สามารถเจริญเติบโตได้ในพื้นที่ๆ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ เป็นที่นิยมของเกษตรกรที่ยากจน ซึ่งพืชดังกล่าวนับว่าเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญเป็นอันดับ 5 รองจากข้าวสาลี ข้าวโพด ข้าว และมันฝรั่ง เป็นพืชอาหารสำคัญของประเทศในเขตร้อน โดยเฉพาะประเทศต่างๆ ในทวีปแอฟริกา และทวีปอเมริกาใต้ ส่วนในทวีปเอเชีย ประเทศอินโดนีเซีย และอินเดีย มีการบริโภคมันสำปะหลังเป็นจำนวนมาก.