สื่อสารงานรัฐ พัฒนางานข่าว สร้างความเข้าใจให้ประชาชน

0
623

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกิจกรรม “สื่อสารงานรัฐ พัฒนางานข่าว สร้างความเข้าใจให้ประชาชน” ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมบรรยายสรุป ในหัวข้อ “แนวทางการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ 2021” โดยย้ำว่าในการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ แม้จะดูเหมือนง่ายแต่ในความเป็นจริงแล้วเป็นงานที่มีความยากและท้าทาย

ที่สำคัญต้องมีการรับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนก่อนนำมากำหนดทิศทางในการสื่อสาร หรือส่งต่อข้อมูลข่าวสารของของรัฐไปสู่ประชาชน ต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย ก่อนที่จะนำมาผลิตสื่อในการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ขณะเดียวกัน การประชาสัมพันธ์ภาครัฐต้องต่อสู้กับข่าวลวง หรือ Fake News ที่เกิดขึ้นได้ง่ายในยุคการสื่อสารดิจิทัล ซึ่งปัจจุบันเป็นสิ่งที่สร้างความเสียหายกับประเทศเป็นอย่างมาก

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์ภาครัฐต้องคำนึงถึงการขยายผลประเด็นต่างๆ สู่การสร้างการรับรู้และความเข้าใจของประชาชน เพื่อให้เกิดการต่อยอดไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น ภาคการเกษตรที่เน้นโครงการโคกหนองนาโมเดล โดยอาจต้องขยายผลต่อยอดสู่การนำผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรสามารถอยู่รอดและมีกำลังซื้อ ซึ่งต้องอาศัยการประชาสัมพันธ์ภาครัฐในการสื่อสารเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศ ทั้งนี้ เพราะการประชาสัมพันธ์มีส่วนในการเปลี่ยนมิติ วิธีคิด และทัศนคติในการชี้นำสังคมได้.สำนักช่าวไทย