สำนักงาน ก.พ.ร. จัดงานสัมมนา เปิดตัวโครงการนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12

0
91

เมื่อ 4 พฤษภาคม 61 หม่อมหลวงปนัดดา ดิสกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี บรรยายพิเศษ ในงานปฐมนิเทศข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ตามที่ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดงานสัมมนาเปิดตัวโครงการนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12 เพื่อสรรหาคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะสูงเข้ารับราชการ โดยสำนักงาน ก.พ.ร. ได้ดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2548 ซึ่งผู้สมัครต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกที่มีความเข้มข้น เมื่อผ่านการคัดเลือกแล้วนั้น ผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้บรรจุเป็นข้าราชการสำนักงาน ก.พ.ร. ในตำแหน่งต่างๆ

และในวันนี้สำนักงาน ก.พ.ร. ได้เชิญ หม่อมหลวงปนัดดา ดิสกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี มาบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ แรงบันดาลใจในการรับราชการ เพื่อพัฒนาให้เป็นข้าราชการที่เก่งและดี เป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) ที่มีสมรรถนะครบครัน ทั้งในด้านการเป็นนักคิดที่มีวิสัยทัศน์ (Visionary Thinker) นักพัฒนาและวางแผน (Developer & Planner) และนักปฏิบัติ (Operator) อย่างสมดุล รวมทั้งมีความพร้อมในการริเริ่ม และขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์ ในการบริหารภาครัฐต่อไป.