สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาพัทยา เปิดมาตรการเพื่อความปลอดภัยในวันลอยกระทง และช่วงไฮซีซั่น

0
104

ด้วยวันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤศจิกายน 61 ตรงกับวันเพ็ญเดือน 12 ถือเป็นประเพณีวันลอยกระทง ซึ่งในวันดังกล่าว จะมีประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ นิยมออกมาลอยกระทง และมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมากมายตลอดช่วงไฮซีซั่น ตามแหล่งน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำ ริมทะเล ท่าเทียบเรือ และโป๊ะท่าเทียบเรือในเขตอำเภอบางละมุง อำเภอสัตหีบ และเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัยในการเดินเรือ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา จึงกำหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัย เกี่ยวกับการเดินเรือ การใช้โป๊ะเทียบเรือ การใช้เรือ และประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยว ดังนี้
1. ท่าเทียบเรือและโป๊ะเทียบเรือ ให้ผู้ประกอบกิจการ หรือผู้ครอบครองท่าเทียบเรือ ดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยให้แล้วเสร็จก่อนวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ได้แก่
1.1. ท่าเทียบเรือและโป๊ะเทียบเรือ ต้องติดตั้งป้ายระบุจำนวนคนที่เทียบเรือสามารถรับน้ำหนักโดยติดไว้ในที่ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
1.2. ท่าเทียบเรือและโป๊ะเทียบเรือต้องมีพวงชูชีพ (LIFE BUOY) ติดไว้บริเวณท่าเทียบเรือและโป๊ะเทียบเรืออย่างน้อย 4 พวง พร้อมกับผูกเชือกติดไว้ที่พวงชูชีพมีความยาวอย่างน้อย 25 เมตร และต้องติดไว้ในที่สามารถนำมาใช้งานได้ทันท่วงที
1.3. ติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณท่าเทียบเรือและ โป๊ะเทียบเรือ ทางเดินทางขึ้น-ลง ให้เพียงพอ
1.4. จัดให้มีที่กั้นทางเดินขึ้น – ลง ของโป๊ะเทียบเรือ และจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมไม่ให้ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวลงไปยืนบนโป๊ะเทียบเรือเกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุกรณีพลัดตกน้ำได้ด้วย
2. เจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือ ให้ทำการตรวจสอบเรือ และระมัดระวังความปลอดภัยในการเดินเรือ โดยให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
2.1. ทำการสำรวจตรวจสอบสภาพตัวเรือ เครื่องจักรยนต์ ของเรือ ให้มีความพร้อมและเหมาะสมกับสภาพการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการขณะขึ้น-ลงเรือ
2.2. จัดเตรียมอุปกรณ์ประจำตัว เช่น เบาะชูชีพ เสื้อชูชีพ พวงชูชีพ และเครื่องมือดับเพลิงที่มีสภาพพร้อมต่อการใช้งานได้ทันที
2.3. เรือโดยสารต้องติดตั้งป้ายระบุจำนวนคนโดยสารในการสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
2.4. เรือทุกลำต้องเปิดโคมไฟเรือเดินตามกฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น ห้ามเปิดใช้โคมไฟอื่นใดที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดต่อการเดินเรือ
2.5. เรือทุกลำต้องบรรทุกคนโดยสาร หรือสิ่งของไม่เกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตใช้เรือ
2.6. ในการนำเรือเข้า – ออกท่าเทียบเรือ ต้องรอจนกว่าร่องน้ำทางเดินเรือว่าง และให้ระมัดระวังไม่ให้เรือกีดขวางต่อการเดินเรือ หากมีสิ่งอื่นบดบังสายตาผู้ควบคุมเรือจะต้องแสดงสัญญาณเสียงและสัญญาณไฟทุกครั้ง
2.7. ขณะเรือแล่นสวนกันหรือแซงกับเรือลำอื่นในระยะใกล้ ให้ผู้ควบคุมเรือลดความเร็วของเรือลง เพื่อไม่ให้เกิดคลื่นของเรือกระทบ หรือก่อให้เกิดอันตรายแก่หรือคนอื่น
2.8. ผู้ควบคุมเรือทุกลำต้องดูแล ห้ามผู้โดยสารยืนหรือนั่งบนหัวเรือ ท้ายเรือ กาบเรือ และหลังคาเรือหรือกระทำการอื่นใดภายในเรือที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆ และให้ปฏิบัติตามกฎการเดินเรือโดยเคร่งครัด
2.9. ห้ามผู้ควบคุมเรือดื่มสุรา หรือเสพของมึนเมาโดยเด็ดขาด และต้องควบคุมดูแลผู้โดยสารในเรือมีให้การกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่เรือหรือผู้โดยสารคนอื่น
3. ผู้ใช้บริการและสัญจรทางน้ำ เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำต่อประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้โดยสารเรือขอให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
3.1. การเดินเรือโดยสาร เพื่อความปลอดภัยของประชาชน นักท่องเที่ยว ขณะลงเรือควรขอเสื้อชูชีพจากผู้ควบคุมเรือเพื่อสวมใส่
3.2. การแต่งกาย ควรใส่ชุดแต่งกายที่เหมาะสม สามารถถอดออกได้อย่างรวดเร็ว เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ สำหรับรองเท้าไม่ควรเป็นรองเท้าหุ้มข้อ และไม่ควรใช้ชนิดผูกเชือก
3.3. การลงเรือให้ยืนคอยบนท่าเทียบเรือก่อน และไม่ควรยืนรอบนโป๊ะเทียบเรือสำหรับขึ้น – ลงเรือ จะต้องรอหรือจอดเทียบเรือเรียบร้อยก่อน โดยไม่ควรแย่งกันขึ้น – ลง เมื่อลงไปในตัวเรือแล้ว ให้เดินเข้าไปภายในตัวเรือห้ามยืน หรือนั่งต่อท้ายเรือ หัวเรือ กาบเรือ และหลังคาเรือ หากพบว่ามีเรือลำใดมีผู้โดยสารหนาแน่นแล้วควรรอลำอื่นต่อไป
3.4. ในขณะเรือเอียง หรือเรือโคลง อย่าตื่นตกใจ ให้ผู้โดยสารพยายามจับพนักพิงที่นั่งให้มั่น และอย่าพยายามขืนการเอียงของเรือ เพราะอาจเป็นเหตุให้เรือล่มได้
3.5. ผู้โดยสารไม่ควรดื่มสุราหรือเสพของมึนเมาจนไม่สามารถของสติได้ เพราะอาจจะเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุทางน้ำขึ้นได้
3.6. ห้ามประชาชนและนักท่องเที่ยวยืนบนโป๊ะเทียบเรือเกินกว่าจำนวนคนที่กำหนดไว้และขณะขึ้น – ลงเรือขอให้ฟังคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่

ทั้งนี้ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาพัทยา ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ประกอบการเรือทุกแห่ง ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 0 3841 1441.