สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา วางมาตรการเพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่

0
184
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา วางมาตรการเพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่  เช่น เรือโดยสาร ต้องติดตั้งป้ายระบุจำนวนคนโดยสารในที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน เรือทุกลำต้องบรรทุกคนโดยสาร หรือสิ่งของไม่เกินกว่าจำนวนที่ได้กำหนดไว้ในใบอนุญาตใช้เรือ  ฯลฯ เป็นต้น
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา วางมาตรการเพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ เช่น เรือโดยสาร ต้องติดตั้งป้ายระบุจำนวนคนโดยสารในที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน เรือทุกลำต้องบรรทุกคนโดยสาร หรือสิ่งของไม่เกินกว่าจำนวนที่ได้กำหนดไว้ในใบอนุญาตใช้เรือ ฯลฯ เป็นต้น

ด้วยกระทรวงคมนาคม ได้กำหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561 ซึ่งมีวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน ประกอบกับในช่วงเทศกาลดังกล่าวมักจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยว นิยมเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนตามแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำที่สำคัญเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากมาย จึงอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุทางน้ำได้

ดังนั้น เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และให้เกิดความปลอดภัยในการเดินเรือ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา จึงกำหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัย เกี่ยวกับการใช้โป๊ะเทียบเรือ การใช้เรือ การเดินเรือ และประชาชน รวมถึงนักท่องเที่ยว

กรณีโป๊ะท่าเทียบเรือ ให้ผู้ครอบครองโป๊ะท่าเทียบเรือดำเนินการในเรื่องต่อไปนี้ ให้แล้วเสร็จก่อนวันศุกร์ที่ 22  ธันวาคม 60 คือ โป๊ะท่าเทียบเรือ ต้องติดตั้งป้ายระบุจำนวนคนที่โป๊ะเทียบเรือสามารถรับน้ำหนักได้โดยติดไว้ในที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ,โป๊ะท่าเทียบเรือต้องมีพวงชูชีพ ติดไว้บนโป๊ะเทียบเรืออย่างน้อย 4 พวงพร้อมกับผูกเชือกติดไว้ที่พวงชูชีพมีความยาวอย่างน้อย 25 เมตร และต้องติดไว้ในที่สามารถนำมาใช้งานได้ทันท่วงที , ติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณโป๊ะเทียบเรือ ทางเดินขึ้น – ลง ให้เพียงพอ , จัดให้มีที่กั้นทางเดินขึ้น – ลงของโป๊ะเทียบเรือ และจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมไม่ให้ประชาชน หรือนักท่องเที่ยวลงไปยืนบนโป๊ะเทียบเรือเกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้  เพื่ออำนวยความสะดวกพร้อมทั้งช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ กรณีพลัดตกน้ำด้วย

นอกจากนี้ เจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือ ทำการตรวจสอบเรือและระมัดระวังในการเดินเรือ โดยต้องปฏิบัติ ทำการตรวจสอบสภาพเรือ เครื่องจักรยนต์ของเรือ ให้มีความพร้อมและเหมาะสมกับสภาพใช้งานอย่างสม่ำเสมอ , จัดเตรียมอุปกรณ์ประจำเรือ เช่น เบาะที่นั่งชูชีพ เสื้อชูชีพ พวงชูชีพ และเครื่องหมายดับเพลิง ที่มีสภาพพร้อมต่อการใช้งานได้ทันที , เรือโดยสาร ต้องติดตั้งป้ายระบุจำนวนคนโดยสารในที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน , เรือทุกลำต้องเปิดโคมไฟเรือเดินตามกฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น โดยห้ามเปิดใช้โคมไฟอื่นใดที่

ทำให้เกิดความเข้าใจผิดต่อการเดินเรือ , เรือทุกลำต้องบรรทุกคนโดยสาร หรือสิ่งของไม่เกินกว่าจำนวนที่ได้กำหนดไว้ในใบอนุญาตใช้เรือ , ในการนำเรือเข้า – ออกจากท่าเทียบเรือ ต้องรอจนกว่าร่องน้ำทางเรือว่าง และให้ระมัดระวังไม่ให้กีดขวางต่อเรือขึ้น – ล่องด้วย หากมีสิ่งอื่นบดบังสายตา ผู้ควบคุมเรือจะต้องแสดงสัญญาณเสียงและสัญญาณไฟทุกครั้ง, ขณะเรือแล่นสวนกัน หรือแซงกับเรือลำอื่นในระยะใกล้ ให้ผู้ควบคุมเรือลดความเร็วของเรือลง เพื่อไม่ให้คลื่นของเรือกระทบ หรือก่อให้เกิดอันตรายต่อเรือลำอื่น , ผู้ควบคุมเรือทุกลำ ห้ามผู้โดยสารยืนหรือนั่งบริเวณหัวเรือ ท้ายเรือ กาบเรือ และหลังคาเรือ หรือกระทำการอื่นใดภายในเรือที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆ และให้ปฏิบัติตามกฎหมายการเดินเรือโดยเคร่งครัด , ห้ามผู้ควบคุมเรือดื่มสุรา หรือเสพของมึนเมาโดยเด็ดขาด และต้องควบคุม ดูแลผู้โดยสารในเรือมิให้มีการกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่เรือหรือผู้โดยสารคนอื่น

และเพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำต่อประชาชน นักท่องเที่ยวและผู้โดยสารเรือ ขอให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ คือ การโดยสารเรือ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ขณะลงเรือควรขอเสื้อชูชีพจากผู้ควบคุม

เรือเพื่อสวมใส่ตลอดเวลาการเดินทาง , การแต่งกาย ควรใช้ชุดแต่งกายที่เหมาะสม สามารถถอดออกได้อย่างรวดเร็ว เมื่อเกิดอุบัติเหตุตกน้ำ สำหรับรองเท้าไม่ควรเป็นรองเท้าหุ้มข้อ และไม่ควรใช้ชนิดผูกเชือก , การลงเรือให้ยืนคอยบนท่าเทียบเรือก่อน และไม่ควรยืนรอบนโป๊ะท่าเทียบเรือ สำหรับการขึ้น – ลงเรือจะต้องรอให้เรือจอดเทียบให้เรียบร้อยก่อนไม่ควรแย่งกันขึ้น – ลง เมื่อลงไปในเรือแล้ว ให้เดินเข้าไปภายในตัวเรือ ห้ามยืนหรือนั่งท้ายเรือ หัวเรือ กาบเรือ และหลังคาเรือ หากพบว่าในเรือมีคนโดยสารหนาแน่นแล้ว ขอให้รอเรือลำต่อไป , ในขณะที่เรือเอียง หรือเรือโคลงอย่าตื่นตกใจ ให้ผู้โดยสารพยายามจับพนักพิงที่นั่งให้มั่น และอย่าพยายามขืนการเอียงของเรือ เพราะอาจเป็นเหตุให้เรือจมได้ , ผู้โดยสารไม่ควรดื่มสุรา หรือเสพของมึนเมาจนไม่สามารถครองสติได้ เพราะอาจจะเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุทางน้ำได้, ห้ามประชาชนและนักท่องเที่ยวมายืนบนโป๊ะท่าเทียบเรือเกินกว่าจำนวนคนที่กำหนดไว้ และขณะขึ้น – ลงเรือขอให้ฟังคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่

ดังนั้น เมืองพัทยาขอความร่วมมือประชาชน และนักท่องเที่ยว ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 หรือสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานตรวจการขนส่งทางน้ำ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 038-411441.