สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดสัมมนาการสืบสวนสอบสวนคดีค้ามนุษย์ และการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก

0
114

เมื่อ 25 กันยายน  62  ที่ โรงแรมพูลแมน พัทยา จี จังหวัดชลบุรี  พลตำรวจโท จารุวัฒน์  ไวศยะ ผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดี ผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์เด็กสตรีครอบครัวและป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผู้เชี่ยวชาญการสืบสวนสอบสวนคดีค้ามนุษย์ และการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเตอร์เน็ต สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี
 
ตามที่รัฐบาล ได้กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการ ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  โดยกำหนดให้ปัญหาการค้ามนุษย์ เป็นวาระแห่งชาติที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน และจริงจัง ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ มุ่งเน้นสร้างความปลอดภัยในสังคม และดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด โดยยึดหลักผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เป็นศูนย์กลาง (Victim-Centered) และมีการดำเนินงานในการป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ การบังคับใช้แรงงาน การปราบปราม และดำเนินคดีขบวนการค้ามนุษย์ รวมถึงการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เผยแพร่รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจำปี 2562 (TIP Report 2019) โดยในปีนี้ประเทศไทยได้รับการจัดระดับ ให้อยู่ใน Tier 2 ซึ่งเป็นการคงอันดับเดิม จากปี 2561 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน สะท้อนให้เห็นว่า รัฐบาลไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  ให้ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินการด้านการบังคับใช้กฎหมาย และการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเข้มงวด รวมถึงดำเนินการอย่างเฉียบขาด กับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ รวมถึงให้ความสำคัญต่อการป้องกัน และปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งมีการกระทำผิดมากยิ่งขึ้นในภาวะปัจจุบัน ผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามคดีค้ามนุษย์ในปี 2562 ได้มีการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด จำนวน 195 คดี จำแนกเป็น คดีทางเพศ (ค้าประเวณี, สื่อลามก, ทางเพศในรูปแบบอื่น) 105 คดี, คดีแรงงานและขูดรีด (แรงงานประมง, ขูดรีด, เอาคนมาเป็นทาส) 84 คดี, คดีขอทาน 6 คดี (ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2562)  และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้เชี่ยวชาญการสืบสวนสอบสวนคดีค้ามนุษย์ และการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเตอร์เน็ต สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 25 – 27 กันยายน  62 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนทักษะให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบสวนสอบสวนคดีค้ามนุษย์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแก้ไขข้อบกพร่อง ในการสืบสวนสอบสวนคดีค้ามนุษย์ รวมถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การป้องกันปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเตอร์เน็ต ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวนคดีค้ามนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป.