สอ.รฝ. ส่งนักรบต่อสู้อากาศยาน เข้ารักษาความสงบ และความมั่นคงพื้นที่ภาคใต้

0
266

เมื่อ 13 กันยายน 61 นาวาเอก อนุวัต ดาผิวดี รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (รอง ผบ.สอ.รฝ.) เป็นประธานปิดการฝึกทบทวนความพร้อมก่อนออกปฏิบัติราชการ ร้อย รปภ.สนามบิน จังหวัดนราธิวาส และหน่วยปฏิบัติการ ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จังหวัดสงขลา พร้อมส่งกำลังพลเข้าปฏิบัติราชการ ผลัดเปลี่ยนตามวงรอบเดือนตุลาคม ประจำปี 2561 ณ หน้ากองบังคับการ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชากาต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

นาวาเอก ปิยะศักดิ์ นิลนิมิต ผู้บังคับการ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กล่าวว่า ตามที่ สอ.รฝ. มอบหมายให้ศูนย์การฝึก รับผิดชอบในการฝึกทบทวนความพร้อม ให้กับกำลังพลชุดผลัดเปลี่ยน โดยตั้งกองอำนวยการฝึก ดำเนินการฝึกทบทวนให้ความรู้ด้านวิชาการต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงานในพื้นที่ปฏิบัติการจริง อาทิ การฝึกภาคสนาม และการฝึกยิงอาวุธทางยุทธวิธี ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม -13 กันยายน 61 บัดนี้ กำลังทุกนายรวม 284 นาย มีศักยภาพขีดความสามารถ พร้อมที่จะเข้าผลัดเปลี่ยนตามวงรอบ ยังหน่วยที่ตั้งทางทหาร เพื่อปฏิบัติราชการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วง

นาวาเอก อนุวัต ได้กล่าวให้ขวัญกำลังใจกับกำลังพลทุกนาย ที่จะลงไปปฏิบัติราชการ รักษาความสงบในพื้นที่ภาคใต้ ขอให้นำความรู้ที่ได้รับการอบรมสั่งสอน ไปปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ พร้อมปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด  นอกจากนี้ ขอให้กำลังพลได้ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ ไม่ตั้งตนอยู่บนความประมาท จงใช้สติปัญญาเป็นที่ตั้ง เพื่อสามารถปฏิบัติงาน ดำเนินวิถีชีวิตอย่างปลอดภัย พร้อมที่จะกลับคืนสู่หน่วยที่ตั้ง และมาตุภูมิ เมื่อครบเวลาที่ทางราชการกำหนด.