สอ.รฝ. ร่วมคณะกรรมลุ่มน้ำชายฝั่งตะวันออก กำจัดผักตบชวา ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ

0
169

เมื่อ 13 กันยายน 61 นาวาเอก สุรยุทธ์ นิเวศทองฤกษ์ รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (รอง ผบ.สอ.รฝ.) เป็นประธานเปิดโครงการ “อนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี”  โดยมีกำลังพลทหารต่อสู้อากาศยาน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 นักเรียนโรงเรียนจุกเสม็ด และครอบครัวข้าราชการ รวม 170 คน เข้าร่วมทำกิจกรรมเก็บผักตบชวา และขุดลอกคูคลอง บริเวณอ่างเก็บน้ำ สวนจุกเสม็ด หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

นายวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา ผอ.สนง.เลขานุการ คณะกรรมการลุ่มน้ำชายฝั่งตะวันออก ในฐานะผู้ดำเนินโครงการ กล่าวว่า ตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 โดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก ร่วมกับ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และคณะทำงานลุ่มน้ำชายฝั่งสาขาชลบุรี จัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร เครือข่ายองค์กรลุ่มน้ำ และประชาชน ได้ดำเนินกิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้เกิดความสามัคคีขึ้นในทุกภาคส่วน ตลอดจน เสริมสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติ และหวงแหนแม่น้ำ คู คลอง ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ให้ความเป็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์

นาวาเอก สุรยุทธ์ กล่าวว่า ทรัพยากรน้ำ ถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญ ต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตบนโลก การที่ทุกภาคส่วนได้ตระหนัก และให้ความสำคัญ ต่อการอนุรักษ์ต้นน้ำลำธารให้คงมีความอุดมสมบูรณ์ ร่วมถึงมีการขจัดผักตบชวาที่มีจำนวนมาก อันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ และสร้างมลภาวะทางน้ำ รวมถึง ส่งผลต่อระบบการระบายน้ำ ที่ก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค ฉะนั้น การที่ทุกภาคส่วนได้บูรณการร่วมกัน ที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงมีความมุ่งหวังให้เกิดความเป็นรูปธรรมที่ยังยืนตลอดไป.