สสว.ร่วมนิด้าโพล จัดทำ พม.โพล สำรวจความคิดเห็นทางสังคมด้านจิตสาธารณะ

0
396

เมื่อ 3 พฤษภาคม 62   ที่ โรงแรมไอยรา แกรนด์ รีสอร์ท พัทยา นายพฤฒินันท์  เหลียงไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการบูรณาการ โครงการด้านสังคมในระดับพื้นที่วัดอุณหภูมิทางสังคม โดยมีตัวแทนหน่วยงานภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม อาทิ นายศิโรเมศร์ อัครพงษ์พานิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการมูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย คณะวิทยากรจากศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ตัวแทนจากกองสวัสดิการ เทศบาลเมืองหนองปรือ  นางสุดารัตน์  ทฤษฎิคุณ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สนง.ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 และส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม

โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการบูรณาการ โครงการด้านสังคมในระดับพื้นที่วัดอุณหภูมิทางสังคม (พม. POLL) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องจิตสาธารณะ หรือการดำเนินงานเพื่อสังคม นับว่าเป็นประเด็นที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากนโยบายรัฐบาลประชารัฐเพื่อสังคม (E6) ประสานความร่วมมือกับภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมไทยให้มีความตระหนักในการมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในสังคม

ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มียุทธศาสตร์ในการผนึกกำลังทางสังคมเพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาสังคม และ Flagship project การให้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าทาง สสว. 1-12  จึงได้บูรณาการร่วมกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการและองค์กรภาคเอกชน ซึ่งมีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ในการดำเนินงานเพื่อสาธารณะ ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม  ได้มีการลงพื้นที่สำรวจประชาชนหลากหลายอาชีพ ในการใช้ แบบสอบถาม เพื่อให้เครื่องมือในการสำรวจมีความครอบคลุมจากทุกภาคส่วนและนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาในระดับประเทศชาติให้เกิดประโยชน์ต่อไป.