สมเด็จพระวันรัต ทำพิธีเบิกเนตรองค์ “พระพุทธศาสดานาวาภิบาล” โรงเรียนชุมพลทหารเรือ

0
76

เมื่อ 13.19 น.วันที่ 30 สิงหาคม 60 สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร สมเด็จพระราชาคณะ ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการประกอบพิธีจุดเทียนชัย และเบิกเนตรองค์ “พระพุทธศาสดานาวาภิบาล” พระประธานปางสมาธิ ลักษณะพุทธศิลป์ แบบคันธารราฐ ขนาดหน้าตัก 88 นิ้ว ประดิษฐานประจำ พุทธสถานภิบาลชุมพล โรงเรียนชุมพลทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี พลเรือโท ช่อฉัตร กระเทศ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ ประธานฝ่ายฆราวาส นาวาเอก วิรัตน์ สมจิตร ผู้บังคับการ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ประธานดำเนินการจัดสร้างฯ พร้อมคณะทำงาน ตลอดจน พุทธศาสนิกชน ผู้มีจิตศรัทธา ข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และครอบครัว ได้เข้าร่วมในพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ ด้วยความปลาบปลื้มใจ

จากนั้น สมเด็จพระวันรัต ได้นำคณะสงฆ์เกจิชื่อดังจากทั่วทุกภาคของประเทศ รวม 32 รูป อาทิ พระเทพปริยัติมุนี วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร พระธรรมมังคลาจารย์ วัดโสธรวรารามวรวิหาร พระราชพิธานภาวนา วัดโสธรวรารามวรวิหาร พระราชปัญญารังษี วัดชิโนรสารามวรวิหาร พระครูทัศนียคุณากร วัดสัตหีบ หลวงปู่ฮก วัดมาบลำบิด หลวงปู่สิน วัดละหารใหญ่ พระอาจารย์บุญส่ง จันทิโม วัดเทพประสาท พระครูสันติบูรพทิศ วัดชากหมาก ฯลฯ ร่วมพิธีพุทธาภิเษก สวดเจริญคาถาองค์ “พระพุทธศาสดานาวาภิบาล” ขนาดจำลองเท่าพระบูชา และเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อมอบให้กับเจ้าภาพ และผู้มีจิตศรัทธา ที่ร่วมกันจัดสร้างองค์พระประธาน และพุทธสถานแห่งนี้

ซึ่งการจัดสร้างพุทธสถานแห่งนี้ขึ้นนั้น ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของ นาวาเอก วิรัตน์ สมจิตร ผู้บังคับการ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ คนปัจจุบัน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนา สถาบันหลักของชาติ และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า อีกทั้ง ยังเป็นแหล่งกำเนิดซึ่ง จริยธรรม คุณธรรม และความดี ที่สำคัญสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ จะใช้เป็นที่บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุ และประดิษฐานองค์พระปฏิมากร ซึ่งเสมือนตัวแทนของ พระพุทธเจ้า

นาวาเอก วิรัตน์ สมจิตร กล่าวว่า โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ถือกำเนินมายาวนานถึง 88 ปี เป็นแหล่งผลิตจ่าทหารเรือ ที่มีระเบียบวินัย มีความสามารถ และเป็นนักรบราชนาวีไทยอย่างมืออาชีพ ด้วยการบริหารที่ได้มาตรฐาน แต่สิ่งหนึ่งที่ผู้มีวินัย และมีความรู้ พึงมีพึงปฏิบัติ ควบคู่ไปกับการดำเนินชีวิต นั่นคือ การเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความซื่อสัตย์สุจริต นั้นล้วนก่อเกิดมาจากพระธรรมวินัย ที่ทุกคนพึงยึดปฏิบัติ ฉะนั้น พุทธสถานแห่งนี้ จะเป็นแหล่งหล่อหลอมจิตใจของนักเรียนจ่าทุกนาย ที่ผ่านพ้นออกไปจากสถาบันแห่งนี้ จะต้องเป็นคนดี มีคุณธรรม นำหน้าเหนือสิ่งอื่นใด

สำหรับการก่อสร้างขณะนี้ ได้มีผู้มีจิตศรัทธาหลั่งไหลร่วมบริจาคทุนทรัพย์ในการจัดสร้าง ซึ่งคาดว่า จะให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาที่ตั้งไว้ในเดือนกันยายน 2560 อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ประสงค์จะร่วมบริจาคทุนทรัพย์ในการจัดสร้าง สามารถสมทบบุญได้ที่ ธนาคารทหารไทย สาขาสัตหีบ ชื่อบัญชี สมทบทุนสร้างอาคารเพชรนาวี หมายเลข 302-7-25999-7.