สมาคมนักธุรกิจท่องเที่ยว จัดการประชุมการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในรูปแบบโครงการ Thailand Tourism Directory

0
492
นายรัตนชัย  สุทธิเดชัย อุปนายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา (ที่ 3 จากซ้าย) เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมี นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี สมาชิกสภาเมืองพัทยา (ที่2จากซ้าย) นายกฤษณ์ จิระมงคล อุปนายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยว เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง  (ขวา)  นายสรรเพ็ชร ศุภบวรเสถียร นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก (ซ้าย) ร่วมเปิดการประชุมประจำเดือน ถึงแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในรูปแบบโครงการThailand Tourism Directory
นายรัตนชัย สุทธิเดชัย อุปนายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา (ที่ 3 จากซ้าย) เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมี นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี สมาชิกสภาเมืองพัทยา (ที่2จากซ้าย) นายกฤษณ์ จิระมงคล อุปนายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยว เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง (ขวา) นายสรรเพ็ชร ศุภบวรเสถียร นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก (ซ้าย) ร่วมเปิดการประชุมประจำเดือน ถึงแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในรูปแบบโครงการThailand Tourism Directory

เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 61 ที่ โรงแรมเดอะกรีนพาร์ค รีสอร์ท พัทยา นายรัตนชัย สุทธิเดชัย อุปนายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยมีนายธเนศ ศุภรสหัสรังสี สมาชิกสภาเมืองพัทยา นายกฤษณ์ จิระมงคล อุปนายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยว เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง นายสรรเพ็ชร ศุภบวรเสถียร นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก นางสาวสุลัดดา ศรุติลาวัณย์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพัทยา และหน่วยงานภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

เหล่าสมาชิค PBTA และหน่วยงานภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม โดยพร้อมเพรียง
เหล่าสมาชิค PBTA และหน่วยงานภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม โดยพร้อมเพรียง

เข้าสู่วาระการประชุมทางตัวแทนจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี และบริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป กำจัด ซึ่งพูดคุยแนวทางการประสานความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐและเอกชน ในรูปแบบโครงการ Thailand Tourism Directory เป็นแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว เตรียมความพร้อมเข้าสู่แหล่งทุน จากนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรม SMEs และผลักดันให้การส่งเสริม ให้เป็นวาระแห่งชาติ โดยการสร้างให้เกิดการบูรณาการงานส่งเสริม และพัฒนา ให้ธุรกิจการท่องเที่ยว เติบโตอย่างแข็งแกร่ง เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเพิ่มองค์ความรู้ในด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการเพื่อเพิ่มมูลค่าการพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กร การปรับโครงสร้างกลไกการสนับสนุนและการขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นระบบ และมีเอกภาพที่ชัดเจนทั้งในด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและบริการทางการเงินและการลงทุนสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงการสร้างโอกาสทางด้านตลาดทั้งในและต่างประเทศ

โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และเพิ่มขีดความสามารถการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้กับผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนให้มีมูลค่าสูงขึ้น ให้ทัดเทียมกับระดับสากล และเติบโตได้อย่างยั่งยืนสู่เศรษฐกิจระดับประเทศ เพื่อรองรับการเปิดเสรีของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Asian Economy community (AEC) และการเข้าสู่ตลาดสากล ยกระดับรุปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป

ซึ่งการประชุมครั้งนี้ทางสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ สสปน. ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการโรงแรมช่วยยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์ของเมืองพัทยา เพื่อให้ทัดเทียมกับเมืองไมซ์แห่งอื่นซึ่งจะทำให้เพิ่มยอดนักท่องเที่ยวคุณภาพและรายได้ให้กับเมืองพัทยาพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น.