สภาเมืองพัทยา อนุมัติต่อสัญญาจ่ายงบค่ารักษาพยาบาล จ้างเหมาเอกชน 50 ล้าน ดูแลชาวพัทยา

0
80

เมื่อ  21 กันยายน 63 ที่ ห้องประชุมสภาเมืองพัทยา นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเมืองพัทยา โดยมี รองประธานสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา  นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุม  โดยวาระสำคัญมติที่ประชุมเห็นชอบ การใช้จ่ายงบเงินทุนหมุนเวียนค่ารักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์ ของเมืองพัทยา เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการจ้างเหมาเอกชน ในการให้บริการ การบริหารจัดการ และการดำเนินงานในโรงพยาบาลเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ 2564 ต่อสัญญา 1 ปี   ในงบประมาณ 50 ล้านบาท เพื่อดูแลชาวพัทยาให้ได้รับบริการการดูแลแบบเอกชน แต่ราคา รพ.รัฐบาล


ส่วนญัตติสุดท้าย เรื่อง การขอรับความเห็นชอบจากสภาเมืองพัทยา ในการขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการกำจัดมูลฝอย  สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน ซึ่งมติในที่มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบใ นการขออนุมัติการใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ และขอใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อกำจัดมูลฝอยเป็นการชั่วคราว  5 ปี  จากสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี.