สภาเมืองพัทยา มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบประมาณพัฒนา 37 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 197 ล้าน

0
89
พลตำรวจตรีอนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา  และ นายอภิชาติ วีรปาล รองนายกเมืองพัทยา ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมสภาฯ   มีเพียง นายวิเชียร พงษ์พานิช และนายสุขวัฒน์ สุขสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา ให้คำชี้แจงข้อซักถามในสภา  โดยช่วงท้ายการประชุม นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา ได้กล่าวเป็นนัยๆเหมือนการอำลา และแสดงความรู้สึกในการเข้ามาทำงานฝ่ายบริหารเมืองพัทยา ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา
พลตำรวจตรีอนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา และ นายอภิชาติ วีรปาล รองนายกเมืองพัทยา ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมสภาฯ มีเพียง นายวิเชียร พงษ์พานิช และนายสุขวัฒน์ สุขสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา ให้คำชี้แจงข้อซักถามในสภา โดยช่วงท้ายการประชุม นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา ได้กล่าวเป็นนัยๆเหมือนการอำลา และแสดงความรู้สึกในการเข้ามาทำงานฝ่ายบริหารเมืองพัทยา ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา

เมื่อ 14.00 น.วันที่ 25 กันยายน 61 ที่ ห้องประชุมตากสิน ศาลาว่าการเมืองพัทยา ได้มีการประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 โดยมี นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยาเป็นประธานการประชุมสภาเมืองพัทยา พร้อมด้วย พล.ร.อ.ศรีวิสุทธิ์ รตารุณ และ พล.ต.ภพอนันฒ์ เหลืองภานุวัฒน์ รองประธานสภาเมืองพัทยา  สมาชิกสภาเมืองพัทยา  พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เมืองพัทยาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม  โดยในที่ประชุมในครั้งนี้ ทางฝ่ายบริหารไม่มี พลตำรวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา รวมไปถึง นายอภิชาติ วีรปาล รองนายกเมืองพัทยาเข้าร่วม  มีเพียง นายวิเชียร พงษ์พานิช และนายสุขวัฒน์ สุขสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา ให้คำชี้แจงข้อซักถามในสภา

โดยการประชุมเข้าสู่วาระสำคัญในหลายวาระ ทางหัวหน้าส่วนราชการแต่ละฝ่าย ได้ทำการขออนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561 ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2562 และญัตติ เรื่องการขอรับความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ อาทิ โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานหาดตาแหวนเกาะล้าน โครงการก่อสร้างจุดชมวิว พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์หาดตาแหวนเกาะล้าน  การขยายทางระบายน้ำ บริเวณคลองปึกพลับ  ความคืบหน้าขยะ 50,000 ตัน  ตกค้างที่เกาะล้าน การติดตามความคืบหน้าการรุกล้ำที่สาธารณะ บริเวณบ้านสุขาวดี  และเรื่องการบุกรุกที่สาธารณะบนเกาะล้าน ร่วมไปถึงการพัฒนาเมืองพัทยาแบบองค์รวมกว่า 37 โครงการ มูลค่ารวมกว่า  197 ล้าน  4 แสน  กว่าบาท  ซึ่งในที่ประชุม นาย อนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา ได้ขอญัตติ ซึ่งมติในที่ประชุมชูมือเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ขณะที่ทางด้าน นายธเนศ  ศุภรสหัสรังสี  และนายชาคร กัญจนวัตตะ สมาชิกสภาเมืองพัทยา  จี้ฝ่ายหัวหน้าส่วนราชการ ให้ดำเนินงานโครงการต่างๆ ที่ทางสภาได้อนุมัติไปแล้วให้รวดเร็ว โดยก่อนหน้านี้นายธเนศ ได้หยิบยกประเด็นการอนุมัติ การพัฒนาระบบเสียงในห้องประชุมสภาที่ชำรุด  ที่ได้มีมติอนุมัติไปเมื่อการประชุมหลายครั้ง แต่ยังไม่ค่อยคืบหน้าเท่าที่ควร  รวมทั้งได้ยกตัวอย่าง การดำเนินงานอีกหลายโครงการ  โดยฝากให้ดำเนินงานให้รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์มากยิ่งขึ้น  ซึ่งนายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา ก็ได้ติงในเรื่องนี้และเห็นด้วยกับนายธเนศ

และในช่วงท้ายของการประชุม นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา ได้กล่าวเหมือนการอำลา แสดงความรู้สึกในการเข้ามาทำงาน ในส่วนของฝ่ายบริหารเมืองพัทยาช่วงระยะเวลาหนึ่ง มีความรู้สึกยินดี และฝากให้บุคคลที่จะมาทำงานแทน สานต่องานและดำเนินการโครงการต่างๆให้สำเร็จตามเป้าหมาย เพื่อผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนชาวพัทยา  ก่อนที่ คสช.จะมีคำสั่งฟ้าผ่าอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา 44   แต่งตั้ง นายสนธยา คุณปลื้ม ให้ดำรงตำแหน่งนายกเมืองพัทยาคนต่อไป ท่ามกลางคำถามมากมายของหลายๆฝ่าย คาดอาจเป็นสัญญานที่ดีทางการเมือง โดยเฉพาะเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจ ในอนาคต