สภาเมืองพัทยาตั้งงบ 20 ล้าน โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำเมืองพัทยา

0
450
พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา ชี้แจงหลักการและเหตุผล ถึงการดำเนินการสำรวจออกแบบโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำเมืองพัทยา เพื่อแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมในระยะยาว
พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา ชี้แจงหลักการและเหตุผล ถึงการดำเนินการสำรวจออกแบบโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำเมืองพัทยา เพื่อแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมในระยะยาว

เมื่อ 27 ธันวาคม 60 ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา มีการจัดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560  โดยมี นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุม พร้อม คณะผู้บริหารเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม

พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา ได้ชี้แจงว่า เมืองพัทยาได้ขอความอนุเคราะห์จากกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อดำเนินการสำรวจออกแบบโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำเมืองพัทยา บริเวณถนนเลียบทางรถไฟฝั่งตะวันออก ถึงแยกพัทยากลาง ถนนเลียบชายหาดพัทยา เพื่อแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ซึ่งการก่อสร้างดังกล่าว ได้ออกแบบให้มีการระบายน้ำลงสู่ชายหาดพัทยาบริเวณแยกพัทยากลาง ประกอบกับเมืองพัทยาได้ถูกกำหนดให้เป็นเขตควบคุมมลพิษและพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายกำหนด

โดยต้องจัดทำมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นของโครงการ ให้สอดคล้องกับกิจกรรมของโครงการ รวมทั้งพิจารณาผลกระทบที่สำคัญทางระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการตามแนวทางของประกาศกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งนำเสนอคณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เพื่อขอความเห็นชอบก่อนดำเนินโครงการ และเนื่องจากสำนักการช่างสุขาภิบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) นี้ไว้ จึงจำเป็นต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ซึ่งตั้งไว้ 20,566,000 บาท ไปตั้งจ่ายเป็นรายการค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ของโครงการดังกล่าว จำนวน 3,000,000 บาท ทั้งนี้ สภาเมืองพัทยาพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติให้ดำเนินการดังกล่าว เนื่องจากเล็งเห็นว่าหากสามารถดำเนินโครงการได้สำเร็จ จะเป็นการแก้ปัญหาระบบระบายน้ำเมืองพัทยา ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทางด้าน นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา ได้เน้นย้ำให้ฝ่ายบริหารเร่งดำเนินการ ตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ และให้คำนึงถึงประโยชน์ของบ้านเมืองและประชาชนเป็นสำคัญ ซึ่งสิ่งไหนที่ทำแล้วเกิดประโยชน์ สภาเมืองพัทยายินดีอนุมัติสนับสนุนอย่างเต็มที่ และขอให้ทำงานอย่างรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า เลือกสรรวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพทุกโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนชาวพัทยา และพัฒนาบ้านเมืองได้อย่างเห็นผลยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม.

หากโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ  จะสามารถบรรเทาปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขัง ที่เคยเกิดขึ้นในทุกปีได้
หากโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ จะสามารถบรรเทาปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขัง ที่เคยเกิดขึ้นในทุกปีได้