สภาเมืองพัทยาตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรค

0
95
(จากซ้ายไปขวา)  นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา พร้อมด้วย พลเรือเอก ศรีวิสุทธิ์ รตารุณ รองประธานสภาเมืองพัทยา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา เพื่อรับทราบปัญหา
(จากซ้ายไปขวา) นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา พร้อมด้วย พลเรือเอก ศรีวิสุทธิ์ รตารุณ รองประธานสภาเมืองพัทยา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา เพื่อรับทราบปัญหา

เจษฎา หอมกลิ่น

เมื่อ 27 พฤษภาคม 60  ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 1 นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา พร้อมด้วย พลเรือเอก ศรีวิสุทธิ์ รตารุณ รองประธานสภาเมืองพัทยา พร้อมด้วย เลขานุการนายกเมืองพัทยา คณะสมาชิกสภาเมืองพัทยา เดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัดเมืองพัทยา เพื่อฟังความคิดเห็นและทราบปัญหาอุปสรรคความต้องการของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาทั้ง 11 โรงเรียน โดยมีนายวราไสย์ ภาคสารศรี ผู้อำนวยการสถานศึกษา พระอธิการ สุรพันธ์ เจ้าอาวาสวัดกระทิงราย นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษาและคณะครูอาจารย์สถานศึกษา ให้การต้อนรับ โดยมีนางทิพย์วรรณ ยิ้มพงษ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา บรรยายประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา พร้อมนำเสนอรายงานปัญหาและอุปสรรค เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป

โรงเรียนเมืองพัทยา 1 จัดตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2498 และได้มีการพัฒนาให้เป็นโรงเรียนวัดกระทิงราย ซึ่งสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และได้โอนมาสังกัดเมืองพัทยา กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเมืองพัทยา 1 มีเนื้อที่จำนวน 7 ไร่ ได้เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1-3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน 792 คน ปรัชญาของสถานศึกษา ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย ปัญญา ประเสริฐกว่าทรัพย์ มีคำขวัญว่า สุขภาพดี มีวิชา กีฬาเด่น เน้นวินัย สีประจำโรงเรียน ชมพู – เขียว หมายถึง ชาวโรงเรียนเมืองพัทยา 1 ทุกคน มีความรักเมตตา ซึ่งกันและกัน สถานศึกษาอยู่ในสภาพที่ร่มรื่นสะอาด สวยงาม และทุกคนอยู่อย่างมีความสุข ต้นไม้ประจำโรงเรียน คือ ต้นกระทิงราย

ด้วยสภาพแวดล้อมและกาลเวลา ระบบ สาธารณูปโภค ต่างๆ เริ่มมีการชำรุดทรุดโทรม อาทิ ระบบท่อระบายน้ำภายในโรงเรียนไม่ได้มีการเชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำของเมืองพัทยา ทำให้เกิดปัญหาเวลามีฝนตกน้ำขังและท่วมถนนภายในโรงเรียน ท่วมอาคารอนุบาล และทำให้พื้นผิวจราจรชำรุด ถนนทางเข้าแคบ และเป็นหลุม หากมีฝนตกหนักก็จะมีน้ำท่วมขังเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการรับส่งนักเรียน
ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา รับทราบปัญหาและได้มอบหมายผู้อำนวยการโรงเรียนรวบรวมปัญหาและอุปสรรค นำเสนอคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณาต่อไป