สภาหนองปรือ ชี้กองช่างเทศบาลเมืองหนองปรือ ไม่มืออาชีพ หลังพบคำนวนงบประมาณการก่อสร้างเกินความเป็นจริงเกือบ 50%

0
177

เมื่อ 20 พฤศจิกายน 60 ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองหนองปรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 นายสมชาย ฉิมวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองปรือ เขต 1 ได้ชี้แจงในที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองหนองปรือในวาระอื่นๆ ถึงเรื่องของการประเมินการก่อสร้างทางในพื้นที่ต่างๆที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากทางสภาเทศบาลเมืองหนองปรือไป ซึ่งพบว่าที่ผ่านมากว่า 50% ของการคำนวณงบประมาณพบว่า จำนวนงบประมาณที่ทางกองช่างคำนวณมานั้นสูงเกินกว่าราคาจริงมาก โดยหลังจากที่ทางสมาชิกได้ทำการพิจารณาก็พบว่า จำเป็นต้องให้ทางเจ้าหน้าที่กองช่างนำกลับไปทำการแก้ไขใหม่

ซึ่งจากการสอบถามในเรื่องของการคำนวณงบประมาณพบว่า เป็นการประเมินงบประมาณเผื่อ ซึ่งการตั้งงบประมาณเผื่อก็สามารถทำได้ แต่ต้องไม่มากเกินไปในส่วนของงบประมาณที่ตั้งเกิน แต่จากกการนำโครงการตั้งๆมาทบทวน พบว่างบประมาณที่เกินมานั้นสูงเกินความเป็นจริงทุกโครงการ ทั้งนี้จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเป็นงบประมาณที่ตั้งเผื่อไว้เนื่องจากว่าไม่ชัดเจนในเรื่องของแนวเขต จึงทำให้งบประมาณมีการตั้งเกินความเป็นจริง อย่างไรก็ตามในส่วนคำนวณงบประมาณนั้นควรมีการสอบถามและทำงานร่วมกับเจ้าของพื้นที่หรือประธานชุมชนเพื่อชี้แนวเขตในการดำเนินการจัดทำให้แน่ชัด เพื่อการคำนวณงบประมานที่ไม่เกินจริงด้วย

ด้าน ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เผยว่า สำหรับการคำนวณงบประมาณของเจ้าหน้าที่กองช่างนั้น หากคำนวณเกินความเป็นจริงจนทำให้งบประมาณในการดำเนินการพัฒนาสูงขึ้น และก็ถือเป็นความผิดอีกอย่างหนึ่งเช่นเดียวกัน   นอกจากนี้ยังยำในส่วนของนายตรวจเขต ในการออกตรวจตราในส่วนของการก่อสร้างหรือต่อเติมตึกต่างๆในพื้นที่ โดยเน้นให้ทำการตรวจสอบการก่อสร้างในทุกเดือน หากพบว่ามีมีการก่อสร้างที่ผิดแบบ ก็ให้ดำเนินการสั่งระงับการก่อสร้างทันที.