สถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรม Zero Trash โครงการต้นแบบแก้ปัญหาขยะทะเล อย่างยั่งยืน

0
135
พลตํารวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่สำรวจโครงการต้นแบบแก้ปัญหาขยะทะเล ชายหาดพัทยา
พลตํารวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่สำรวจโครงการต้นแบบแก้ปัญหาขยะทะเล ชายหาดพัทยา

เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ พลตํารวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี ชลบุรี นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้นำยุคใหม่ ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 7 (ปนป.7) สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดโครงการต้นแบบ ‘Zero Trash’ แก้ไขปัญหาขยะในทะเลอย่างยั่งยืน เป็นสะพานเชื่อมต่อทุกภาคส่วน กระตุ้นจิตสำนึกสาธารณะต่อการแก้ปัญหาขยะด้วยแนวคิด “We clean, we educate, we change” ชูภาพลักษณ์ที่ดีและส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ประเดิมที่แรก บริเวณชายหาดพัทยา จ.ชลบุรี

ตัวแทนนักศึกษา สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดโครงการต้นแบบ ‘Zero Trash’ แก้ไขปัญหาขยะในทะเลอย่างยั่งยืน
ตัวแทนนักศึกษา สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดโครงการต้นแบบ ‘Zero Trash’ แก้ไขปัญหาขยะในทะเลอย่างยั่งยืน

นายแพทย์ปิติ ฉลองวิริยะเลิศ หัวหน้ากลุ่มเสือ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 7 สถาบันพระปกเกล้า เปิดเผยว่า ข้อมูลจาก www.IFLScience.com พบว่าในทุกๆปี มีการใช้พลาสติกทั่วโลก มากถึง 275,000,000 ตัน หรือคิดเป็นน้ำหนักเท่ากับช้าง 55,000,000 ตัว และมีขยะไหลลงสู่ทะเลมากถึง 8,000,000 ตัน ต่อปี สำหรับประเทศไทยปล่อยขยะลงมหาสมุทรเป็นอันดับ 6 ของโลก โดยข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ ปีพ.ศ 2558 ขยะที่พบบนชายหาดประกอบด้วย ก้นบุหรี่ เศษพลาสติก และขยะทั่วไป ส่งผลให้เกิดปัญหามลภาวะระบบนิเวศในน้ำ ส่งกลิ่นเหม็น ปัญหาน้ำท่วม นักท่องเที่ยวลดลง สภาพเศรษฐกิจถดถอย จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรม ‘Zero Trash’ โครงการต้นแบบเพื่อแก้ไขปัญหาขยะทะเลอย่างยั่งยืน โดยเลือกชายหาดวงศ์อำมาตย์ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี เป็นพื้นที่โครงการนำร่องเพื่อแก้ปัญหาและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของการท่องเที่ยวในประเทศไทย  และเชื่อว่า ในปัจจุบัน ‘ขยะ’ ที่มีปริมาณมากมาย และยังเป็นปัญหาอยู่นั้น เป็นเพราะว่าขยะเหล่านั้น ยังไม่ได้รับการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งปัญหาขยะในทะเลเป็นปัญหาใหญ่ของโลก และหากยังไม่มีการแก้ไขอย่างบูรณาการทั้งระบบ  อีกไม่นานในท้องทะเลจะมีปริมาณขยะมากกว่าปริมาณปลา หรือสิ่งมีชีวิต สร้างปัญหาต่างๆมากมายให้กับมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

“สำหรับโครงการดังกล่าว ได้จัดทำคู่มือเพื่อเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาขยะในทะเลอย่างยั่งยืน ที่รวบรวมข้อมูลจากนักวิชาการ ผู้ประกอบการ ประชาชน เสนอต่อท่านนายกเมืองพัทยา พร้อมทั้งได้ประสานทุกภาคส่วนให้ดำเนินกิจกรรมไปพร้อมๆกัน ตามแนวทางแบบประชารัฐ คือ การปรับความสัมพันธ์ของภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย เมืองพัทยา ผู้ประกอบการโรงแรมบริเวณชายหาดวงศ์อำมาตย์ ผู้ประกอบการประมง นักวิชาการ จิตอาสา นักท่องเที่ยว นักเรียน และประชาชนทั่วไป ในการร่วมมือกันเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงอย่างบูรณาการทั้งระบบ เช่น ผลักดันการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด โดยการแจ้งให้ทุกภาคส่วนทราบข้อกฎหมาย และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมไปถึงการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณชายหาดวงศ์มาตย์ทุกสัปดาห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความรู้เพื่อปรับทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชน นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทิ้งขยะอย่างเป็นระบบ ดังนั้น ‘Zero Trash’ จึงไม่ใช่แค่ชื่อโครงการ แต่เป็น Key Message ที่จะส่งต่อถึงคนทั่วโลกให้ตระหนักและเข้าใจถึงปัญหาขยะที่สามารถแก้ไขได้ด้วยโมเดลนี้” นพ.ปิติกล่าว