ศูนย์เมอร์ซี่ พัทยา มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในครอบครัวเปราะบาง 49 ราย

0
1783

By เจษฎา หอมกลิ่น

เมื่อ  23 มิถุนายน 64    ที่ เวทีสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลเมืองหนองปรือ นายวินัย อินทร์พิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา แก่เด็กและเยาวชนที่ยากไร้ ในเขตพื้นที่เทศบาลฯ ตามโครงการจัดหาทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน ในครอบครัวเปราะบาง หรือครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวสำหรับการมอบทุนการศึกษาในวันนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์เมอร์ซี่ พัทยา นำโดย คุณอลิซาเบธ และ คุณแม็คดาลีนา มอร์ทิวลาร์โดยมีการมอบทุนการศึกษา จำนวนทั้งหมด 49 ราย ได้แก่  ระดับชั้นอนุบาลศึกษา – ประถมศึกษาตอนต้น รายละ 3,000 บาท จำนวน 12 ราย เป็นเงิน 36,000 บาท ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย รายละ 3,500 บาท จำนวน 18 ราย เป็นเงิน 63,000 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายละ 4,000 บาท จำนวน 7 ราย เป็นเงิน 28,000 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทียบเท่า รายละ 4,500 บาท จำนวน 9 ราย เป็นเงิน 40,500 บาท ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (กรณีพิเศษ) รายละ 7,194 บาท จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 7,194 บาท การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รายละ 2,000 บาท จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 2,000 บาท ระดับอุดมศึกษา จำนวน 1 ราย  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 176,694 บาท

โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการร่วมมอบทุนการศึกษา เพื่อช่วยเด็กและเยาวชนลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว และมีผลทำให้เด็กและเยาวชนได้เข้าถึงระบบการศึกษา ได้พัฒนาตนเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  นอกจากนี้ ศูนย์เมอร์ซี่ พัทยา ยังได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการยังชีพแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 100 ราย เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น.