ศูนย์ฝึกทหารใหม่ ร่วมรำลึกวันต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยปลูกต้นไม้คืนธรรมชาติ

0
86

พัชรพล ปานรักษ์

เมื่อวันที่ 17 พ.ค.60 นาวาเอก ธาดาวุธ ทัดพิทักษ์กุล ผู้บังคับการศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นประธานเปิดกิจกรรม คืนธรรมชาติชายหาด ปลูกต้นโกงกาง 500 ต้น และมะพร้าว 45 ต้น เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ ป่าชายเลน ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี ผู้นำองกรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษา รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน ข้าราชการทหาร และประชาชน เข้าร่วมทำกิจกรรมจำนวนมาก

นาวาเอก ธาดาวุธ กล่าวว่า ในสถานการณ์ปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมถือว่า เป็นปัญหาสำคัญอย่างมาก ควบคู่ไปกับการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ กล่าวคือ การพัฒนายิ่งรุดหน้า ปัญหาสิ่งแวดล้อม และมลภาวะมลพิษ ก็ยิ่งก่อตัวทวีความรุนแรงมากขึ้น มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ขาดการจัดการที่ดี ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต ดังเช่นป่าชายเลน ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีระบบนิเวศทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์ อีกทั้ง เป็นแนวป้องกันทางธรรมชาติ ที่ช่วยรักษาแนวชายฝั่งทะเลไม่ให้ถูกกัดเซาะโดยคลื่นลม และกระแสน้ำชายฝั่ง ที่นับวันจะลดปริมาณลงเรื่อย ๆ ส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อระบบนิเวศแนวชายฝั่งอย่างมาก

ดังนั้น การปลูกต้นไม้คืนธรรมชาติสู่ชายหาด จึงเป็นการรำลึกและช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้ อันเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ให้กับประเทศชาติ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ตลอดจน ปลูกจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วน หันมาร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ที่นับวันจะถูกทำลายและลดปริมาณลง ด้วยเงื้อมมือของมนุษย์ นั่นเอง