ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชลบุรี ให้ความรู้เรื่องปัญหาคนขอทาน คนไร้ที่พึ่ง แก่ประชาชน

0
92

เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 62   ที่ ชุมชนซอยกอไผ่ นางมยุรี ดำเนินผล ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชลบุรี ได้เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้ เรื่องปัญหาคนขอทานคนไร้ที่พึ่ง โดยมี นางสาวธีรภรณ์ ศรีจันทร์ ผอ.สำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา คณะกรรมการชุมชน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมรับฟังการอบรมให้ความรู้เรื่องปัญหาคนขอทานคนไร้ที่พึ่ง เพื่อไม่ให้ประชาชน  หลงผิดเกิดความสงสาร และไปให้ทานแก่ขอทาน ซึ่งอาจจะเป็นการกำลังส่งเสริมสู่ขบวนการการค้ามนุษย์ หรือทารุณกรรมเด็ก และเป็นการเพิ่มจำนวนกลุ่มขอทานในพื้นที่ ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

                โดยการแก้ไขอย่างถูกวิธีให้ประชาชนผู้พบเห็น ให้แจ้งเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สายด่วนโทร 1300  หรือเจ้าหน้าที่ ตร.ให้ตรวจสอบ  และจะมีประเภทที่มาในรูปแบบแฝง อย่างเช่น ผู้ที่แสดงความสามารถในสถานที่สาธารณะต่างๆ เช่น เล่นดนตรี เปิดหมวกฯลฯ จะต้องยื่นเรื่องขอมีบัตรประจำตัว ผู้ที่สามารถแสดงความสามารถในสถานที่สาธารณะต่างๆได้ โดยการยื่นเรื่องเพื่อพิจารณา ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ของแต่ละพื้นที่นั้นๆ อย่างถูกต้องเท่านั้น หากไม่มีบัตรมาแสดง ก็จะมีการดำเนินการส่งตัวไปยังศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชลบุรี และสถานสงเคราะห์ พิจารณาในการดูแลต่อไป หากพบผู้นำส่งขอทานมาลงตามจุดต่างๆเพื่อให้ทำการขอทาน  ซึ่งเข้าข่ายกระบวนการการค้ามนุษย์ มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับตั้งแต่ 30,000-50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ.