วางแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการ ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยาใต้ (แหลมบาลีฮาย) ให้มีประสิทธิภาพ

0
302
พลตํารวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารสวนสาธารณะท่าเทียบเรือท่องเที่ยวเมืองพัทยา
พลตํารวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารสวนสาธารณะท่าเทียบเรือท่องเที่ยวเมืองพัทยา

เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 61 ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา พลตํารวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารสวนสาธารณะท่าเทียบเรือท่องเที่ยวเมืองพัทยา โดยมีคณะผู้บริหารเมืองพัทยา และส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

ตามที่เมืองพัทยาดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยาใต้(แหลมบาลีฮาย) ให้เป็นศูนย์กลางในการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้ามาในพื้นที่และใช้บริการ บริเวณท่าเทียบเรือในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการบริหารจัดการพื้นที่บริเวณโดยรอบ และท่าเทียบเรือ โดยต้องกำหนดแนวทางในการดำเนินการเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องดำเนินการให้มีประสิทธิภาพโดยอาศัยตามมาตรา 48 มาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติ บริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542

โดยพิจารณากำหนดพื้นที่ให้ชัดเจน ในการจัดหาผลประโยชน์เพื่อให้เกิดรายได้ของเมือง โดยคำนึงถึงกฎหมายข้อบัญญัติระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเมืองพัทยา พร้อมทั้งกำหนดขั้นตอนและแนวทางในการใช้พื้นที่ ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมพิจารณาแนวทางการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยาใต้ให้เป็นศูนย์กลางทางการเดินทางการท่องเที่ยวทางทะเลของเมืองพัทยา

ในที่ประชุมมีมติมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบตามภาระหน้าที่ อาทิเช่น การบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างฯและไฟฟ้า โดยสำนักการช่าง การดูแลลานน้ำพุ ต้นไม้ และความสะอาดเป็นหน้าที่ของสำนักสิ่งแวดล้อม การดูแลพื้นที่และการรักษาความสงบเรียบร้อย เป็นหน้าที่ของสำนักปลัด ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยาใต้ (แหลมบาลีฮาย) ซึ่งประกอบด้วย ลานอเนกประสงค์ อาคารรับรอง อาคารจอดรถ สะพานท่าเทียบเรือเป็นต้น และได้มีการหารือเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ประโยชน์ของท่าเทียบเรือ อาคารรับรอง และลานอเนกประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ที่เป็นทรัพย์สินของเมืองพัทยาให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยสูงสุด.

มพย.วางแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยาใต้ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวให้มากที่สุด
มพย.วางแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยาใต้ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวให้มากที่สุด