รุกคืบ! เมืองพัทยาเดินหน้าลุยปิดหมายรื้อถอนอาคาร ในแนวคลองปึกพลับ

0
156

จากกรณีที่เมืองพัทยา มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน และภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว โดยการลงพื้นที่ตรวจสอบ พร้อมประสานสำนักงานที่ดินจัง หวัดชลบุรี สาขาอำเภอบางละมุง ในการรังวัดแนวเขตที่ดินและลำคลองสาธารณะ โดยเฉพาะ 3 คลองหลัก ได้แก่ คลองพัทยาใต้  ปึกพลับ และ นาเกลือ เนื่องจากพบว่ามีการก่อสร้างอาคาร และบุกรุกแนวคลองเป็นจำนวนมาก ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาหลักที่ส่งผลกระทบดังกล่าว โดยที่ผ่านมาพบว่าได้ดำเนินการขุดลอก ปิดหมาย และรื้อถอนอาคารไปแล้วเป็นจำนวนมาก รวมทั้งการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในลำคลองอย่างเป็นรูปธรรมนั้น

ล่าสุดวันที่ 27 เมษายน  61 นายมารุต อุทัยวัฒนานนท์ นายตรวจเขต สำนักการช่างเมืองพัทยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เดินทางลงพื้นที่บริเวณแนวคลองปึกพลับ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นำหมายที่ ชบ.52304/2845 เรื่องเตือนการรื้อถอนอาคาร พร้อมสำเนาคำสั่งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ง (แบบ ค.7) ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2559 จำนวน 1 ฉบับ และประกาศเมืองพัทยา เรื่องการรื้อถอนอาคารที่ก่อสร้างฝ่าฝืน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 จำนวน 1 ฉบับ เพื่อให้เจ้าของอาคารเลขที่ 269/2 ม.5 ต.เกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ซึ่งมีลักษณะเป็นอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น ขนาด 8×10 เมตร จำนวน 1 หลัง ซึ่งลงนามโดย นายอภิชาต วีรปาล รองนายกเมืองพัทยา ปฏิบัติราชการแทนนายกเมืองพัทยา ไปปิดประกาศไว้  เพื่อให้เจ้าของอาคารทำการรื้อถอนอาคารดังกล่าวออกทั้งหมด ในระยะเวลา 15 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ

นายมารุต กล่าวว่า อาคารหลังนี้เป็นอาคารที่ก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเมืองพัทยาได้ออกคำสั่งรื้อถอนตามแบบ ค.7 ไปแล้ว ตามหนังสือสำคัญเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 และให้ดำเนินการภายใน 45 วันนับแต่วันที่รับคำสั่ง ซึ่งต่อมาเจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครอง ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจังหวัด กระทั่งขณะนี้คำสั่งตกไป จนบัดนี้ได้ล่วงเลยกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว แต่เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองยังไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งแต่อย่างใด จึงถือเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ในมาตรา 21 จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 43(2) และมาตรา 62(4) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา โดยเมืองพัทยาจะดำเนิน การรื้อถอนอาคารดังกล่าว หลังจากปิดประกาศนี้แล้วไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยวัสดุที่รื้อถอนจะถูกนำไปเก็บไว้ที่โรงเก็บพัสดุเมืองพัทยา โดยเจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครอง จะต้องชดใช้ค่าเสียหายในการรื้อถอนจำนวน 194,000 บาท ซึ่งหากไม่มีการชดใช้ค่าเสียหายในการรื้อถอน เมืองพัทยาจะนำวัสดุขายทอดตลาด ภายในเวลา 30 วันต่อไป

นายมารุต ยังกล่าวว่า ปัจจุบันแนวคลองปึกพลับเมืองพัทยา ได้ดำเนินการรื้อถอนอาคารรุกล้ำที่สาธารณะและแนวคลองไปแล้วบางส่วน ขณะที่บางส่วนได้มีการออกคำสั่ง และปิดหมายตามขั้นตอนไปแล้ว ซึ่งอยู่ในขั้น ตอนของการรอระยะเวลา และการพิจารณาจากคณะกรรมการอุทธรณ์ระดับจังหวัด  ที่เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอุทธรณ์ไว้ อย่างไรก็ตามทุกอย่างจะเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย และจะดำเนินการอย่างถูกต้อง เพื่อแก้ไขปัญหา และทวงคืนที่สาธารณะเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมต่อไป.