รัฐเตรียมพัฒนาพื้นที่บริเวณอำเภอบางละมุง เป็นเมืองสร้างสุข และ Senior Complex ต้นแบบด้านสังคม รองรับ EEC

0
96

เมื่อ 10.00 น. วันที่ 25 มกราคม 62 พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานพิธีเปิด และเยี่ยมชมการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านสังคม “เมืองสร้างสุข (Happiness Social City) และ Senior Complex” โดยมี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายเรวัตร ผลลูกอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีเปิดฯ ณ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายสำคัญ ในการดำเนินโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีบทบาทภารกิจหลักด้านการพัฒนาสังคม ในการดูแลคุ้มครองสวัสดิภาพคนทุกช่วงวัย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการของรัฐ จึงมีแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่บริเวณอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นที่ดินราชพัสดุ และเป็นที่ตั้งหน่วยงานของกระทรวงฯ ด้วยเนื้อที่ 663 ไร่ ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบด้านสังคมใน ชื่อเมืองสร้างสุข (Happiness Social City) และ Senior Complex” เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และรองรับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมตามโครงการอีอีซีในอนาคต

โดยโครงการดังกล่าวจะดำเนินใน 4 กิจกรรม ประกอบไปด้วย การจัดให้มีศูนย์บริการด้านสังคมครบวงจร อาทิ ศูนย์บริการทางการแพทย์ ที่พักอาศัย ศูนย์อบรม ศูนย์ฝึกอาชีพ สถานที่ออกกำลังกาย ตลอดจนห้องกิจกรรมต่างๆ   การยกระดับกิจกรรมของ 9 หน่วยงานสังกัด พม.ในพื้นที่ อาทิ บ้านพักเด็กและครอบครัว ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ ให้ประชาชนภายนอกสามารถร่วมทำกิจกรรมได้ ซึ่ง 2 กิจกรรมแรกตั้งเป้าหมายต้องแล้วเสร็จภายใน 2 ปีจากนี้   การสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุครบวงจร หรือซีเนียร์ คอมเพล็กซ์ ซึ่งเป็นที่พักอาศัยที่ผู้สูงอายุต้องจ่ายเงินเพื่อรับบริการที่มีคุณภาพ ขณะนี้อยู่ระหว่างสำรวจแนวทางการเปิดให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ หรือพีพีพี   การสร้างคอมเพล็กซ์ และคอมมูนิตี้ มอลล์ ที่จะให้เปิดพื้นที่ให้เอกชนร่วมลงทุนแบบพีพีพีเช่นกัน ด้วยการแบ่งพื้นที่ติดถนนสุขุมวิท ให้ปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ ศูนย์ประชุม ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อลดการลงทุนของรัฐเพียงลำพัง ขณะเดียวกันก็นำรายได้มาพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ซึ่ง 2 กิจกรรมหลังนี้ตั้งเป้าหมายต้องเริ่มต้นให้ได้ภายใน 2 ปีเช่นกัน ทั้งนี้โครงการอยู่ในขั้นตอนศึกษาความเป็นไปได้ ซึ่งหากดำเนินการแล้วจะสามารถช่วยลดความเครียดและเพิ่มความสุขแก่ประชาชนที่ไปใช้บริการต่อไป