รมช.เกษตรฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพตามการเพาะปลูก

0
113

เมื่อ 30 พฤศจิกายน 61 ที่ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ได้เดินทางเยี่ยมชมการส่งเสริมการนำเทคนิคการเกษตร และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ไปปรับใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพตามการเพาะปลูกของเกษตรกร โดยมีนายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกรทะรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางเยี่ยมชมคูโบต้าฟาร์ม เพื่อชมการดำเนินโครงการ KUBOTA (Agri) Solutions หรือ เกษตรครบวงจร และเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมในการส่งเสริมการนาเทคนิคการเกษตร และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ไปปรับใช้ ในการเพิ่มประสิทธิภาพตามการเพาะปลูกของเกษตรกร มีพื้นที่ 220 ไร่ ด้วยงบลงทุนประมาณ 150 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นพื้นที่สร้างประสบการณ์จริงในการเพาะปลูกพืช ด้วยวิธีการเกษตรสมัยใหม่ และเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตรแขนงต่างๆ เพื่อถ่ายทอดให้กับเกษตรกร และยังเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เข้ามาอบรม และศึกษาหาความรู้ รวมถึงได้รู้จัก และทดลองใช้งานนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรใหม่ๆ ของบริษัทฯ ด้วย

สำหรับโครงการดังกล่าว ได้นำความรู้ความเข้าด้านเทคโนโลยีการเพาะปลูกที่ใช้ในฟาร์ม โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 4 โซน ประกอบด้วย โซนที่ 1 เป็นการแนะนำ KUBOTA (Agri) Solutions ที่จะแนะนาความเป็นมา และแนวคิดการทาเกษตรครบวงจร หรือ KUBOTA (Agri) Solutions ที่พัฒนาโดยสยามคูโบต้า พร้อมโซนต่างๆ ภายในฟาร์ม และเป็นจุดให้คำปรึกษา และข้อสงสัยให้กับเกษตรกรที่เข้ามาเยี่ยมชม ส่วนโซนที่ 2 เป็นโซนเกษตรแม่นยำและพืชหลังนำ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสาหรับการทานาข้าว (Best Practice Farm Management) เช่น การกำหนดขนาดแปลงเพาะปลูกให้มีขนาด 1.5 – 3 ไร่ โดยมีความกว้างของแปลงเหมาะสมกับหน้ากว้างการทางานของเครื่องจักร เพื่อลดความสูญเสียจากการทางาน จะทาให้เกษตรกรลดต้นทุนการเพาะปลูกลงได้ 10-20%

รวมถึงการนาเทคนิคการเพาะปลูกพืช โดยการใช้ปฏิทินการเพาะปลูกเข้ามาพัฒนากระบวนการเพาะปลูก ให้มีความแม่นยำ และสอดคล้องกับความต้องการของพืช ส่วนโซนที่ 3 เป็นโซนการบริหารจัดการฟาร์มเกษตร ด้วยแนวคิดรายได้สูง เป็นการสาธิตการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรที่มีขนาด 10-15 ไร่ ให้สามารถสร้างรายได้มากที่สุด โดยใช้ความรู้เรื่องการวางแผนการเพาะปลูก การบริหารจัดการภายในแปลงและการเลือกใช้เครื่องจักรกลการเกษตรที่เหมาะสม ให้ทางานได้หลากหลาย และโซนที่ 4 เป็นโซนเกษตรสมัยใหม่พืชไร่ (มัน อ้อย และข้าวโพด) เป็นโซนที่มีการนำเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำมาใช้ประโยชน์ ตั้งแต่การออกแบบและจัดการแปลงเพาะปลูกพืช ด้วยเครื่องจักรกลการเกษตรแบบครบวงจร ซึ่งมีแผนพัฒนาในระยะที่ 2 และ 3 ต่อไป.