ม.ธรรมศาสตร์ ทดสอบการเดินรถโทรลลีบัสล้อยาง กรณีศึกษาเมืองพัทยา เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพ หากมีการนำมาใช้จริง

0
117
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำการทดสอบการเดินรถโทรลลีบัสล้อยาง กรณีศึกษาเมืองพัทยา เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพ หากมีการนำมาใช้จริง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำการทดสอบการเดินรถโทรลลีบัสล้อยาง กรณีศึกษาเมืองพัทยา เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพ หากมีการนำมาใช้จริง

เมื่อ 13 มิถุนายน 61 คณะผู้วิจัย จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการเรื่อง การศึกษาเชิงนโยบายเกี่ยวกับศักยภาพของรถโดยสารไฟฟ้าโทรลลีล้อยาง กรณีศึกษาเมืองพัทยา ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ ของสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยจะมีการทดสอบเดินรถโทรลลีล้อยาง ในเส้นทางเดินรถในพื้นที่เมืองพัทยาทั้งหมด 4 เส้นทาง รวม 8 เส้นทาง โดยไม่ได้ทำการรับ-ส่งผู้โดยสาร ในวันที่ 13-17 มิถุนายน 61 ในเส้นทางที่ 1 นาเกลือ-พัทยากลางรอบไป-กลับ เส้นทางที่ 2 พัทยาเหนือ-สถานีรถไฟ รอบไป-กลับ เส้นทางที่ 3 พัทยาเหนือ-กลาง-ใต้ รอบไป-กลับ เส้นทางที่ 4 พัทยากลาง-นาจอมเทียน รอบไป-กลับ

ทั้งนี้ เพื่อจัดเก็บเป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ ทดสอบประสิทธิภาพของการเดินรถ ความเหมาะสมของเส้นทาง การวางแผนการเดินรถ และการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ หากต้องมีการดำเนินการจริง ทั้งนี้เมืองพัทยาขออภัยในความไม่สะดวกในช่วงเวลาดังกล่าว.