มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย ประชุมร่วม NGO เพื่อหาแนวทางการป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ต่อเด็ก

0
159

เมื่อ 31  พฤษภาคม 62    ที่ ศูนย์พิทักษ์เด็กประเทศไทย พัทยา นายศิโรเมศร์ อัครพงษ์พานิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการมูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย  นายพิรุณ  น้อยอิ่มใจ ผจก.ศูนย์พักพิงเด็ก พัทยา ผู้คิดค้นเกมส์การ์ดพลังป้องกันเด็กจากการถูกล่อล่วง พร้อมด้วยตัวแทนจากหน่วยงาน NGO  ที่ ปกป้องสิทธิเด็กในเมืองพัทยา เข้าร่วมเพื่อหาแนวทางการป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ต่อเด็กในรูปแบบต่างๆ เช่น การค้ามนุษย์ การแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศและการบังคับใช้แรงงาน เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือ ตั้งแต่กระบวนการรับแจ้งเหตุ การประสานด้านการดำเนินคดี  การบำบัดฟื้นฟูเยียวยา ตลอดจนการติดตามการช่วยเหลือส่งกลับและคืนสู่สังคม ในการดำเนินการหารือช่วยกัน  ป้องกันดูแลและต่อสู้เพื่อลดปัญหาภัยคุกคามทางสังคม

นายศิโรเมศร์ อัครพงษ์พานิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการมูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย  และ นายพิรุณ  น้อยอิ่มใจ ผจก.ศูนย์พักพิงเด็ก พัทยา เปิดเผยว่า ทางเครือข่ายในการดูแลของมูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย เมื่อรับเด็กเข้ามาในการอุปการะอายุตั้งแต่ 6- 15 ปี ก็จะมีทั้งแนวทางการดูแลและเยียวยา  ในการให้ความรู้  สอนอาชีพ ตามที่พวกเขาเหล่านั้นถนัด ส่วนเด็กที่มีแวว  ก็จะมีการพลักดันให้มาเป็นผู้ช่วยครู ให้ทำงานเข้าระบบ มีรายได้เลี้ยงดูตนเอง  ส่วนในด้านการสนับสนุนทุนการศึกษาต่างๆ  และทุนสู่ความสำเร็จ HGM ก็มีการพิจารณามอบให้แก่เด็กเรียนดีแต่ยากไร้เป็นประจำทุกปี  ซึ่งในปี 62 นี้ ก็ได้มีเด็กเรียนดีแต่ยากไร้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ 24 คน รวมจำนวน 24 ทุน คิดเป็นจำนวนเงิน 552,700 บาท   ส่วนในด้านงานดูแลเด็กข้ามชาติ ของศูนย์การเรียนรู้อาเซียนและศูนย์พักพิงเด็ก มีบทบาทการทำงานในการดูแลเด็กตามแคมป์คนงานก่อสร้างต่างๆในพื้นที่เมืองพัทยา โดยทางมูลนิธิจะไปรับเด็กเหล่านั้นมาดูแล ในการไปรับไปส่ง  มาเข้าโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้อาเซียนมาให้ความรู้ต่างๆ เช่น ด้านภาษาไทย อังกฤษ พม่า กัมพูชา รวมไปถึงให้เรียนรู้เกมส์การพลังป้องกันเด็ก เพื่อให้เด็กมีภูมิคุ้มกันป้องกันการถูกล่อล่วง โดยจะมีเด็กที่รับมาดูแลเฉลี่ยกว่า 80 คนต่อวัน และยังมีการดูแลอาหารการกินอย่างดี  เป็นการไม่ปล่อยให้เด็กอยู่แคมป์คนงานเพียงลำพัง ลดปัญหาการก่อเหตุอาชญากรรม หรือผู้ประสงค์ร้ายในการแสวงหาผลประโยชน์ต่อเด็ก เช่นการล่วงละเมิดหรือหลอกลวงไปใช้แรงงานต่างๆ ซึ่งการทำงานในส่วนนี้ สามารถลดปัญหาเด็กถูกล่อล่วงได้เป็นอย่างดี.