มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย จัดเวทีนานาชาติ เรื่องการจัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพในการดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านเอดส์

0
127

เมื่อ 13 ธันวาคม 61 ที่โรงแรมเอวันเดอะรอยัลครูส  มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย  พร้อมด้วยตัวแทนสมาพันธ์องค์การด้านเอดส์แห่งออสเตรเลีย  ผู้แทนจากองค์การสหประชาชาติ และองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ  และ ภาคประชาสังคม  จากประเทศมาเลเซีย  อินโดนิเซีย  ฟิลิปปินส์  และจากประเทศไทย  เข้าร่วมในการประชุมเรื่องของการแก้ไขปัญหาด้านเอดส์

สำหรับเรื่องของการแก้ไขปัญหาด้านเอดส์  พบว่าสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของเมืองพัทยา  ที่มีทั้งสิ้น 14 นโยบาย  ที่เมืองพัทยาให้ความสำคัญเร่งด่วน  และในด้านสาธารณสุขนั้น ก็ยังมีนโยบายหมอถึงบ้าน โรงพยาบาลเมืองพัทยา อีกกว่า 20,000 เตียง  ภายใต้คำขวัญที่ว่า  “สุขภาพดีตั้งแต่ในครรภ์  ดูแลผูกพันถึงวัยชรา”  และการงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้าน เอชไอวี  ก็เป็นหนึ่งในงานที่เมืองพัทยาให้ความสำคัญ  เนื่องจากเมืองพัทยาเ ป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจำนวนมาก  และยังมีผู้ที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาทำงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประเภทต่างๆ  รวมถึงภาคธุรกิจ   ดังนั้นในเรื่องของสุขาภิบาล อนามัย  และ สุขภาวะที่ดีของประชาชน  จึงถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ

สำหรับในงานนี้เป็นเวทีระดับนานาชาติ  ว่าด้วยเรื่องของการจัดการงบประมาณ และ การจัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาเอดส์นี้ ทางเมืองพัทยาได้มีนโยบายในการจัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน โดยการจัดสรรงบประมาณ จะต้องมีกลยุทธ์ที่ชัดเจน ซึ่งเมืองพัทยา มีการวางแผนการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่ใช้ข้อมูลอ้างอิง และการเน้นประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักในการจัดสรรงบประมาณ  โดยเน้นความโปร่งใส   รวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ในการประชุมดังกล่าว จัดขึ้นภายใต้โครงการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการดำเนินงานด้าน เอช ไอ วี ในช่วงเปลี่ยนผ่าน  หรือ โครงการ ชิฟท์  ซึ่งเป็นโครงการในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเชียงใต้   ที่ดำเนินการร่วมกันใน 4 ประเทศ คือ มาเลเซีย  อินโอนิเซีย  ฟิลิปปินส์ และไทย.