มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย อบรมศักยภาพในการพัฒนาการช่วยเหลือเด็กและเยาวชน

0
280
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จัดการอบรมศักยภาพในการพัฒนาการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนโดยมี คณะครูอาจารย์จาก อ.โป่งน้ำร้อน ต.ทับไทร จังหวัดจันทบุรี จำนวนกว่า 50 คน เข้ารับฟังการบรรยาย
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จัดการอบรมศักยภาพในการพัฒนาการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนโดยมี คณะครูอาจารย์จาก อ.โป่งน้ำร้อน ต.ทับไทร จังหวัดจันทบุรี จำนวนกว่า 50 คน เข้ารับฟังการบรรยาย

เจษฎา หอมกลิ่น

เมื่อ 7 มิถุนายน 60  ที่โรงแรมซิติน การ์เด้นท์ รีสอร์ท มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยได้มีการจัดอบรม อบรมศักยภาพในการพัฒนาการช่วยเหลือเด็กและเยาวชน  โดยมีนายกาย พัฒการพรมพรางกูล นางกัญฐณา พรชัย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในเรื่องของการพัฒนาการช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ในเรื่องการศึกษา  และหลักการทำงานของอาสาสมัครมูลนิธิศุภนิมิตฯ ที่ทำงานร่วมกับชุมชน โดยมี คณะครูอาจารย์จาก อ.โป่งน้ำร้อน ต.ทับไทร จังหวัดจันทบุรี จำนวนกว่า 50 คน เข้ารับฟังการบรรยาย

ทั้งนี้มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนสากล ที่ได้ส่งเสริมให้เด็กดำรงชีวิตอย่างมีความสุข และมีความเป็นอยู่ที่ดี ที่ผ่านมาทางมูลนิธิฯ ได้ปรากฎผลงานหลากหลายโครงการทั้งในด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย การเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ำ การเสริมสร้างรายได้ การอบรมครูผู้สอนใหม่ การเตรียมมาตรการในการรับมือกับเชื้อเอชไอวี โรคเอดส์ หรือการแพร่ระบาดของยาเสพติด ให้รู้เท่าทัน และป้องกัน ได้ทันท่วงที และได้เร่งดำเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กยากไร้ผ่านหลากหลายโครงการ แบ่งปันให้เห็นถึงความอยู่ดีมีสุข ของเด็ก และครอบครัว ในสภาพแวดล้อม ชุมชนที่ดี มีสันติสุข เด็กๆ ได้รับการศึกษา อย่างต่อเนื่อง ครอบครัวมีรายได้เพียงพอ เพราะได้รับการส่งเสริมอาชีพทางเลือก คนในชุมชนมีงานทำ และครอบครัวได้อยู่ พร้อมหน้า ภายใต้การดำเนินงานของ โครงการอุปการะเด็ก

ซึ่งโครงการที่ช่วย เหลือเด็กยากจน และช่วยพัฒนาชุมชนอย่างเป็นขั้นตอน ทั้งนี้เด็กในความอุปการะและ เด็กอื่นๆในชุมชน จะได้รับความช่วยเหลือ จากกระบวนการพัฒนา ซึ่งทำให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ มูลนิธิศุภนิมิตฯ ยังแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของสังคม ภายใต้ โครงการอื่นๆ ได้แก่ โครงการป้องกัน การค้ามนุษย์ โครงการปกป้องคุ้มครองเด็ก โครงการค้นหาผู้ป่วยวัณโรค โครงการ ป้องกันโรคมาลาเรีย และโครงการสร้าง ความตระหนักรู้และการป้องกันโรคเอดส์ เป็นต้น

นายกาย พัฒการพรมพรางกูล เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในเรื่องของการพัฒนาการช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ในเรื่องการศึกษา และหลักการทำงานของอาสาสมัครมูลนิธิศุภนิมิตฯ
นายกาย พัฒการพรมพรางกูล เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในเรื่องของการพัฒนาการช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ในเรื่องการศึกษา และหลักการทำงานของอาสาสมัครมูลนิธิศุภนิมิตฯ