มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จัดประชุมเรื่องการปกป้องคุ้มครองเด็ก ในระดับชุมชน

0
159
นายเฉลิมรัตน์  ชัยประเสริฐ  ผู้ช่วยฝ่ายป้องกันและปกป้องคุ้มครองเด็ก มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการประชุมเรื่องการปกป้องคุ้มครองเด็กในระดับชุมชน
นายเฉลิมรัตน์ ชัยประเสริฐ ผู้ช่วยฝ่ายป้องกันและปกป้องคุ้มครองเด็ก มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการประชุมเรื่องการปกป้องคุ้มครองเด็กในระดับชุมชน

เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 61 ที่.โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค รีสอร์ท พัทยา นายเฉลิมรัตน์ ชัยประเสริฐ ผู้ช่วยฝ่ายป้องกันและปกป้องคุ้มครองเด็ก มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการประชุมเรื่องการปกป้องคุ้มครองเด็กในระดับชุมชน โดยมีประธานชุมชนในเขตพื้นที่เมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่เครือข่าย ศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เข้าร่วมกว่า 100 คน

ทั้งนี้ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการปกป้อง คุ้มครองเด็ก และเยาวชนในชุมชนอย่างยั่งยืน โดยนำองค์ความรู้และแนวทางในการขับเคลื่อนการคุ้มครองเด็ก ให้ความรู้เผยแพร่ แนวทางการป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์การค้าแรงงานการค้าประเวณีจากเด็กและเยาวชน สร้างความตระหนักให้แก่คนในพื้นที่ ได้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาด้านเด็กและครอบครัว เพื่อช่วยกันป้องกันและดูแลให้มีความปลอดภัย ในการดำเนินชีวิตมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทางโครงการพิเศษพัทยาได้ดำเนินงานร่วมกับอาสาสมัครชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ในการดำเนินงานด้านการปกป้องคุ้มครองเด็กในพื้นที่เป้าหมาย

ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ ได้ให้ความรู้แก่อาสาสมัครและคณะกรรมการปกป้องคุ้มครองเด็ก ในเรื่องกระบวนการ ปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กขั้นพื้นฐาน พ.ร.บ. และกฎหมายต่างๆให้ทราบอย่างถูกต้อง เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรบรรลุไปตามเป้าหมาย  ที่จะช่วยเหลือเด็กและเยาวชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ อย่างถูกวิธี และปราบผู้ที่แสวงหาผลประโยชน์ดังกล่าวให้หมดไปหรือเบาบางลงไป.