มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดชลบุรี มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

0
363

เมื่อ 4 มกราคม 61 ณ ห้องโถง ชั้น1 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดชลบุรี มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย โดยมี นายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานมอบ  ทั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 60 เวลา 20.00 น. ที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านของ ดาบตำรวจ ศรัณย์ศิริ นิรมลธาราสิทธิ์ ซึ่งอยู่บ้านเลขที่ 68 หมู่6 ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 หลัง

นายศิวกร บัวป้อง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า เนื่องจากเป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเพียงรายเดียวหรือคนเดียว ไม่เป็นภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 และหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกับจังหวัด ฉะนั้นกรณีไฟไหม้บ้านหลังเดียว ไม่เข้าหลักเกณฑ์

เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีต่างๆ ที่ได้รับความทุกข์ยากเดือนร้อน แม้เพียงรายเดียวหรือคนเดียว ที่ไม่ได้รับคามช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการใด สนองพระราโชบายของพระราชูปภัมภกแห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ จึงช่วยเหลือเป็นค่าวัสดุซ่อมแซมหรือก่อสร้างที่อยู่อาศัยประจำ และสิ่งของประราชทาน ได้แก่ เครื่องครัว เครื่องนอน โดยผ่านความเห็นชอบ จากคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับจังหวัดต่อไป.