มพย.เปิดโอกาสให้ ปชช. มีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็น แผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี

0
314
นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธาน กล่าวเปิดการประชุมประชาคมเมืองพัทยา เพื่อจัดทำร่างแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 22.
นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธาน กล่าวเปิดการประชุมประชาคมเมืองพัทยา เพื่อจัดทำร่างแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 22.

เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 61 ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ประชาคมเมืองพัทยา เพื่อจัดทำร่างแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 2/ 2561 พร้อมด้วย นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา และ นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา ร่วมเป็นประธานการประชุมฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย พลเรือเอก ศรีวิสุทธิ์ รตารุณ พลตรี ภพอนันฒ์ เหลืองภานุวัฒน์ รองประธานสภาเมืองพัทยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเมืองพัทยา อาทิ นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ นายวุฒิพล เจริญผล และนายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา ที่ปรึกษา และผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน ผู้แทนชุมชนในเขตเมืองพัทยา และสื่อมวลชน เข้าร่วมประชุมฯ

นายสมเกียรติ เดชไพบูรณ์ ประธานชุมชนเขาตาโล และ ผู้แทนชุมชนในเขตเมืองพัทยา ขึ้นตั้งข้อเข้าร่วมประชุมฯ เสนอความคิดเห็นในการจัดทำร่างแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี เพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน
นายสมเกียรติ เดชไพบูรณ์ ประธานชุมชนเขาตาโล และ ผู้แทนชุมชนในเขตเมืองพัทยา ขึ้นตั้งข้อเข้าร่วมประชุมฯ เสนอความคิดเห็นในการจัดทำร่างแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี เพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน

ทั้งนี้ ตามที่เมืองพัทยาได้อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 59 และการเพิ่มเติมแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 1/2560 นั้น เนื่องจากเมืองพัทยามีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม แผนพัฒนาเมืองฉบับดังกล่าว เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงาน สืบเนื่องมาจากคณะผู้บริหารชุดปัจจุบัน ได้มอบนโยบายและกำหนดแผนงาน/โครงการในการบริหารราชการเมืองพัทยาเพิ่มเติม ไว้หลายด้าน เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายเป็นไปตามภารกิจและนโยบายกำหนดเกิดผลลัพธ์เป็นรูปธรรมที่สุด

ดังนั้นเมืองพัทยา โดยสำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ จึงได้จัดการประชุมประชาคมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้ทุกภาคส่วน ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ สำหรับเป็นข้อมูลในการจัดทำร่างแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการแผนพัฒนาเมืองพัทยาฯ ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน และเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาความจำเป็นเร่งด่วน ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกทั้งใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน

โดยหลังจากนี้ จะดำเนินการสรุปผลจากการแสดงความคิดของจัดทำแผนร่างแก้ไข เปลี่ยนแปลงฯ โดยรวบรวมรายละเอียดทั้งหมด ในครั้งนี้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ตามแผนและโครงการต่างๆ ที่ร่างไว้ ตามลำดับขั้นตอน โดยการที่จะนำแผนงาน/โครงการไปปฏิบัติได้นั้น จะต้องปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาของเมืองพัทยา ก่อนนำไปกำหนดกรอบงบประมาณเพื่อดำเนินการ อีกทั้งเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยส่วนรวม สามารถตอบสนองแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้อย่างครอบคลุมทุกด้าน รวมทั้งการจัดทำแผนดังกล่าวให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 4 และเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 22 กำหนดให้การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 4 ปี ตามลำดับต่อไป