มพย.อบรมบุคลากร สร้างความเข้าใจด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

0
319
พลตำรวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีอบรมบุคลากรสร้างความเข้าใจด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พลตำรวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีอบรมบุคลากรสร้างความเข้าใจด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เมื่อ 14 สิงหาคม 60 ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา พลตำรวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร การสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแก่บุคลากรเมืองพัทยาโดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ครูในสังกัดโรงเรียนเมืองพัทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับการอบรม จำนวน กว่า 100 คน โดยมีนายสุนทรา พลไตร ผู้อำนวยการส่วนข้อมูลคดีและมาตรการพิเศษทางกฎหมาย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีแนวทางที่ไปในทิศทางเดียวกัน มีประสิทธิภาพ และให้ทราบถึงบทลงโทษ ปลุกจิตสำนึกให้รักท้องถิ่น มีคุณธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารเมืองพัทยา

“ สืบเนื่องมาจากแนวคิดที่ว่าคุณธรรมและจริยธรรมมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งเปรียบเสมือนเสาหลักพื้นฐานทางด้านจิตใจที่จะทำให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดีและสามารถดำเนินการใดๆได้บรรลุเป้าหมายกล่าวคือผู้มีคุณธรรมจริยธรรมจะเป็นผู้มีปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมส่งผลให้งานได้กระทำนั้นดำเนินไปตามกฎหมายหรือระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทำให้งานมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน เพื่อการบริการประชาชนตามหลักสูตรการ   สร้างความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแกไปบุคคลากรเมืองพัทยามีความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ อย่างโปร่งใสและให้เกิดผลประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด” นายสุนทรา พลไตร กล่าว.

คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ครูในสังกัดโรงเรียนเมืองพัทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับการอบรม กว่า 100 คน
คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ครูในสังกัดโรงเรียนเมืองพัทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับการอบรม กว่า 100 คน