มพย.ร่วมทหาร จัดประชุมโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติ

0
88
นายขจัดภัย บุรุษพัฒน์ นายกสมาคมความมั่นคงความปลอดภัยแห่งประเทศไทย พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา ร่วมเครือข่าย กอ.รมน.จัดประชุมโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบสถานการณ์ก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ในพื้นที่พัทยา
นายขจัดภัย บุรุษพัฒน์ นายกสมาคมความมั่นคงความปลอดภัยแห่งประเทศไทย พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา ร่วมเครือข่าย กอ.รมน.จัดประชุมโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบสถานการณ์ก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ในพื้นที่พัทยา

เมื่อ 24 สิงหาคม 60 ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายขจัดภัย บุรุษพัฒน์ นายกสมาคมความมั่นคงความปลอดภัยแห่งประเทศไทย พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา ร่วมกล่าวเปิดอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบสถานการณ์ก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ โดยมี นายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบฯ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีผู้แทนศูนย์ประสานงานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. ผู้แทน กอ.รมน.จังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการเมืองพัทยา พร้อมด้วยผู้แทนจากองค์กรภาครัฐและเอกชนต่างๆ เข้าร่วม

สำหรับโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบสถานการณ์ก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติในพื้นที่เมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ 2560 ในครั้งนี้ จัดโดยความร่วมมือระหว่างศูนย์ประสานการปฏิบัติงานที่ 3 กอ.รมน. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จังหวัดชลบุรี สมาคมความมั่นคงปลอดภัยแห่งประเทศไทย และเมืองพัทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ชี้แจงความเคลื่อนไหวต่างๆ ต่อสถานการณ์การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติในประเทศไทย ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งประกอบไปด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ-ภาคเอกชนต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการจากเกสท์เฮ้าส์ โรงแรม ห้างสรรพสินค้า และสถานประกอบการต่างๆ ในพื้นที่พัทยา จำนวนกว่า 100 คน

ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้าย เกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติต่างๆ ในพื้นที่พัทยา ที่จะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสภาวะเศรษฐกิจของเมืองพัทยา ตลอดจนภาพรวมของประเทศ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับชาวพัทยา และนักท่องเที่ยว ในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้เป็นอย่างดี อันจะส่งผลให้เมืองพัทยาเป็นเมืองที่น่าอยู่ น่าเที่ยว และเป็นเมืองที่ปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีแนวทางให้ทุกภาคส่วน ประชาชนและนักท่องเที่ยวในส่วนช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่โดยการเป็นพลเมืองดี ช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแล สังเกตการณ์และแจ้งเบาะแสเจ้าหน้าที่ ถึงในกรณีที่มีชาวต่างชาติเข้ามาพักในส่วนของ เกสท์เฮ้าส์ โรงแรม และอื่นๆ ที่ผิดสังเกตุ ไม่น่าไว้วางใจ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี ที่ www.chonburi.go.th. กอ.รมน.จังหวัด ช.บ. ในเวลาราชการ โทร. 0-3827-5034. 30421. และนอกเวลาราชการ. 0-3827-5034  หรือ 191 และ 1337 ในทันที.

ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่
ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่