มพย.ประชุมให้ความรู้ อสม. เรื่องโรคอ้วน เบาหวาน และความดัน

0
265
นางสาวภาวิณี คุ้มพลาย พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการโรงพยาบาลบางละมุง เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ เรื่องโรคอ้วน เบาหวาน ความดัน ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เมืองพัทยา กว่า 100 คนที่เข้าร่วมอบรม
นางสาวภาวิณี คุ้มพลาย พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการโรงพยาบาลบางละมุง เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ เรื่องโรคอ้วน เบาหวาน ความดัน ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เมืองพัทยา กว่า 100 คนที่เข้าร่วมอบรม

เมื่อ 27 กรกฎาคม 60 ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา นางสาวภาวิณี คุ้มพลาย พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการโรงพยาบาลบางละมุง  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่องโรคอ้วน โรค เบาหวาน และโรคความดัน ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เมืองพัทยา กว่า 100 คน ที่เข้าร่วมการอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานดูแลประชาชนในชุมชน และเรียนรู้แนวทางการดูแลสุขภาพของตนเอง

ทั้งนี้จากการวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง เป็นกลุ่มโรคเรื้อรังที่มีจำนวนผู้ป่วยมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทย โดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะไม่รู้ตัวว่าเป็นโรคเบาหวาน หรือความดัน   และปัจจุบันมีแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น และพบผลกระทบทางสุขภาพที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น หากไม่สกัดกั้นหรือหยุดยั้งปัญหา จะทำให้เกิดการ เจ็บป่วย พิการ เสียชีวิต มีภาระค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพและการสูญเสียทางเศรษฐกิจตามมา

ดังนั้นจึงแนะนำให้ผู้เข้าอบรมและประชาชนทั่วไป ควรตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยการเจาะผลเลือดและตรวจอุจจาระ เพื่อที่จะสามารถรับรู้ข้อมูลสถานะสุขภาพของตนเอง และแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพ เพื่อ ลดการเกิดภาวะเสี่ยงลดการเกิดผู้ป่วยรายใหม่ และป้องกันภาวะแทรกซ้อน