มพย.ประชุมความละเอียดอ่อน กับความหลากหลายทางเพศ เพื่อประโยชน์และสิทธิเสรีภาพ

0
205

เมื่อ  1 ตุลาคม 62 ที่ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา  นางมุกดา พงษ์สมบัติ ประธานคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ  เป็นประธานการประชุมพร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคด้านผู้สูงอายุและการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ  โดยมี นายรณกิจ เอกะสิงห์ นายบันลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยาพร้อมคณะผู้บริหารเมืองพัทยา  นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์  นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยาฝ่ายการท่องเที่ยว  นายสุเทพ เอี่ยมคง ผู้บังคับบัญชา  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ  พร้อม มูลนิธิเครือข่ายเพื่อกระเทยเพื่อสิทธิมนุษย์ชน มูลนิธิซิสเตอร์ และองค์กรภาคีเครือข่าย  ที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุม

        สำหรับการประชุมและการเข้าศึกษาดูงานดังกล่าว เนื่องด้วยคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของกลุ่มหลากหลายเพศ  ซึ่งในปัจจุบันมีการเหยียดและการล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของในกลุ่มข้ามเพศกันอย่างต่อเนื่องจนส่งผลกระทบต่อด้านจิตใจของกลุ่มคนข้ามเพศ  ซึ่งในเรื่องและปัญหาดังกล่าว ทางกรรมาธิการฯได้เลือกเมืองพัทยาเป็นเมืองต้นแบบในการนำร่อง เพื่อที่จะส่งเสริมและแก้ไขถึงปัญหาต่างๆของกลุ่มคนข้ามเพศ อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมกันนี้ยังได้มีการรับฟังถึงปัญหาและอุปสรรคต่างที่เกิดขึ้นอยู่ในสภาวะปัจจุบันที่ยังไปได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง

การประชุมในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันระดมความคิดเห็นจากองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง  เพื่อความเสมอภาคใน การเข้าไปดูแลรักษาด้านสิทธิมนุษยชน ด้านสุขภาพเด็ก เยาวชน สตรีผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  ยังไปถึงการออกกฎหมายรับรองทางเพศ ช่องว่างระหว่างองค์กร ในกรณีที่เกิดเหตุมีความประสงค์ขอความช่วยเหลือ เรื่องกลุ่มคนข้ามเพศ สิทธิมนุษยชน ส่งเสริมศักยภาพของชุมชน ด้านการพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่การสงเคราะห์ดูแลผู้ยากไร้ การสร้างหลักประกันและความมั่นคงในคุณภาพชีวิตของคนไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยรวมเพื่อ การส่งเสริมภาพลักษณ์  ก่อนที่จะทำการรวบรวมข้อมูลต่างในครั้งนี้นำเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆของประชาชนเมืองพัทยา ให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป.