มพย.ทาสีตีเส้นจราจร และจัดระเบียบการจอดรถหน้า รร.เมืองพัทยา 11 เพื่อความเป็นระเบียบ

0
126

เมื่อ 23 มกราคม 62  ที่ โรงเรียนเมืองพัทยา 11  นายภาสกร อยู่สมบูรณ์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนการจราจรและขนส่ง เมืองพัทยา ลงพื้นที่ตามที่ได้รับมอบหมายจาก นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ให้ดำเนินการ ตีเส้นจราจรจัดระเบียบการจอดรถ บริเวณหน้าโรงเรียนเมืองพัทยา 11 เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นะเบียบมากยิ่งขึ้น

 โดยทางด้านเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตีเส้นจราจร จัดระเบียบการจอดรถหน้าโรงเรียน ขนาดความกว้างประมาณ 2 เมตร ยาว 4 เมตร ยาวตลอดด้านหน้าโรงเรียน เพื่อให้ผู้ที่มาติดต่อกับทางโรงเรียน  หรือผู้ปกครองที่มารับบุตร ได้จอดรถได้สะดวก เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดและเป็นระเบียบเรียบร้อย.