มพย.จับมือ สนง.ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล นำร่องนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะในอนาคต

0
277
พลตํารวจตรีอนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา เป็นประธานร่วมรับฟังวิสัยทัศน์ การพัฒนาเมืองพัทยาและแนวทางความร่วมมือ โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ในการนำดิจิทัลเข้ามาช่วยพัฒนาเมือง มุ่งสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะต่อไปในอนาคต
พลตํารวจตรีอนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา เป็นประธานร่วมรับฟังวิสัยทัศน์ การพัฒนาเมืองพัทยาและแนวทางความร่วมมือ โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ในการนำดิจิทัลเข้ามาช่วยพัฒนาเมือง มุ่งสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะต่อไปในอนาคต

เมื่อ 11 เมษายน 61 ณ .ศาลาว่าการเมืองพัทยา พลตํารวจตรีอนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา เป็นประธานร่วมรับฟังวิสัยทัศน์ การพัฒนาเมืองพัทยา และแนวทางความร่วมมือ โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ในการนำดิจิทัลเข้ามาช่วยพัฒนาเมือง มุ่งสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะต่อไปในอนาคต โดยมี นายอภิชาติ วีรปาล รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายสุขวัฒน์ สุขสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา นายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา นายสุรศักดิ์ จันทร์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟัง

สำหรับโครงการที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจทัล ร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และสนับสนุน ให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการนำไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ การส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่รัฐบาลให้การสนับสนุนผ่านสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ และสำนักงานฯ มีแผนการดำเนินโครงการในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)ซึ่งเมืองพัทยาเป็นพื้นที่สำคัญในพื้นที่(EEC) ที่มีความโดดเด่นทางด้านธรรมชาติ และการท่องเที่ยว ที่สำนักงานฯมีแผนการดำเนินงานด้าน Smart City ในพื้นที่เมืองพัทยาต่อไป