มพย. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการค้ามนุษย์ พัฒนาสังคมเมืองพัทยา

0
94
นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา พร้อมคณะผู้บริหารเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการอบรมเรื่อง การค้ามนุษย์ โดยมีตัวแทนจากองค์การการกุศล ครู นักเรียนและส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมกว่า 150 คน
นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา พร้อมคณะผู้บริหารเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการอบรมเรื่อง การค้ามนุษย์ โดยมีตัวแทนจากองค์การการกุศล ครู นักเรียนและส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมกว่า 150 คน

เมื่อ 12 กรกฎาคม 61 ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา พร้อมคณะผู้บริหารเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการอบรมเรื่องการค้ามนุษย์ ภายใต้โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายพัฒนาสังคมเมืองพัทยา ซึ่งมี นางสาวพรรณี ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา กล่าวรายงาน โดยมีองค์กรเครือข่ายพัฒนาสังคม และสังคมสงเคราะห์ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ชุมชน ครู นักเรียน เข้าร่วมจำนวน 150 คน โดยมี พันตำรวจเอกชลิต เกตุศรีเมฆ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ซึ่งมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับคดีการค้ามนุษย์ และวิชาการสืบสวนคนหาย พลัดหลง และเคยบรรยายในวิชาการสืบสวน และดำเนินคดีการค้ามนุษย์  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม นำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ เพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เกี่ยวกับเรื่องการค้ามนุษย์

โดย สำนักพัฒนาสังคม ได้จัดการอบรมเสริมความรู้เรื่องการค้ามนุษย์ ภายใต้โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายพัฒนาสังคมเมืองพัทยา เพื่อให้เกิดการทำงานด้านสังคม และแก้ไขปัญหาแบบ บูรณาการร่วมกัน ระหว่างเมืองพัทยา กับเครือข่ายที่ทำงานด้านพัฒนาสังคม และสังคมสงเคราะห์ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เมืองพัทยา รวมถึงการพัฒนาศักยภาพการทำงาน ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี และครอบครัว ด้านการจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์

โดยในการอบรม ได้แจ้งถึงสถานการณ์ค้ามนุษย์ในประเทศไทย รวมทั้งเฝ้าระวังและติดตามรูปแบบการค้ามนุษย์ รูปแบบต่างๆ ที่แฝงมาในเชิงธุรกิจและการท่องเที่ยว ซึ่งทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันเฝ้าระวังช่วยกันเป็นหูเป็นตาแก่เจ้าหน้าที่ และรับทราบถึงข้อกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง อาทิ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 และพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 2546 เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน ให้เป็นประโยชน์ต่อเครือข่ายในการทำงานร่วมกัน ในเชิงบูรณาการต่อไป.